Районний бюджет на 2017 рік
УКРАЇНА
Н І К О Л Ь С Ь К А     Р А Й О Н Н А      Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
 ________________ № ______________
смт Нікольське
   
 

   Про районний бюджет на 2017 рік
 
 
            Керуючись нормами ст. 77 Бюджетного кодексу України, у зв’язку з прийняттям закону про Державний бюджет України на 2017 рік, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
              ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2017 рік:
 - доходи районного бюджету, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету, доходи спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету, в тому числі видатки загального фонду  районного бюджету, видатки спеціального фонду районного бюджету в обсязі згідно з додатком № 2 цього рішення..
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду та спеціальному фонду згідно з додатком № 2 до цього  рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2500,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, перелік яких визначений ст. 55 Бюджетного кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування державного (місцевого) боргу;
-поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  цими коштами з  обов’язковим їх  поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначених статтями 64, 97,101 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
Інші положення що стосуються бюджетних питань.
10. Встановити, що:
10.1. Фінансування видатків районного бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
10.2. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальному органі Державної казначейської служби України.
Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних асигнувань або з перевищенням повноважень встановлених Бюджетним кодексом України та Законом про державний бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
У разі наявності простроченої заборгованості по заробітній платі, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, розпорядники районного бюджету в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання не здійснюють розрахунки за іншими заходами, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету беруться виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов’язання взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних асигнувань не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
11. Надати право голові районної ради приймати на підставі звернень райдержадміністрації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної ради:
11.1. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямків подальшого використання трансфертів:
- з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;
- з обласного бюджету, селищного та сільських бюджетів на виконання регіональних та районних програм і спільних заходів.
11.2. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів,  селищного та сільських бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.
12. Районній державній адміністрації:
12.1. Здійснювати, відповідно з вимогами статті 23 Бюджетного кодексу України, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника  коштів районного бюджету перерозподіл видатків за кодами   класифікації видатків та кредитування  бюджету .
13. Фінансовому управлінню Нікольської райдержадміністрації:
13.1. У разі перевиконання дохідної частини бюджету за підсумками першого півріччя 2017 року та наступних звітних періодів надавати пропозиції щодо спрямування надпланових надходжень, в першу чергу на захищені статті видатків, для розгляду їх на  сесії районної ради;
13.2. Дозволити у процесі виконання районного бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом класифікації видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати  внесення змін до бюджетних призначень у порядку, встановленому для складання проекту бюджету відповідно до вимог ст. 23 Бюджетного кодексу України;
13.3. У разі ненадання головними розпорядниками коштів районного бюджету своєчасних пропозицій щодо розподілу розрахункових граничних показників на бюджетний період або інших додаткових надходжень до районного бюджету (у тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) на основі результатів аналізу  здійснювати перерозподіл за підсумками робочої наради голови райдержадміністрації за участю керівництва районної ради  на підставі протокольного доручення голови райдержадміністрації.
14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
14.1.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
14.2.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14.3.Забезпечити впорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатам і контингентам установ і організацій відповідно з доведеними бюджетними призначеннями на їх утримання у 2017 році.
14.4. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочувань або винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисами на утримання бюджетних установ.
15. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення вступає в силу з 1 січня 2017 року і діє до 31 грудня 2017 року.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної та інвестиційної політики, фінансів, бюджету та розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 В.М. Мітько

Пояснювальна записка
до проекту районного бюджету на 2017  рік
 
Соціально – економічний стан Нікольського району
Основними бюджетоутворюючими підприємствами в районі залишаються підприємства агропромислового комплексу.
У 2017 році валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств становитиме 118786 тис. грн., що на 48,1% менше, ніж у 2016 році.  Валове виробництво зерна складе 91,3 тис. тонн, або 90,4% до показника 2016 року, врожайність соняшника складе 16,3 ц/га.
До кінця року передбачається зменшення  виробництва  худоби,  поголів’я складе: великої рогатої худоби – 5450 голів, або 87,1% до аналогічного періоду 2016 року, у тому числі: корів – 2150 голів (97,6 %), свиней – 350 голів (18,4 %), овець – 1500 голів (52,9 %). 
 Виробництво м’яса в живій вазі складе:750 тонн, або 71,6 % до рівня 2016 року, реалізація м’яса – 840 тонн (76,6%), виробництво молока – 11825 тонн (85,7 %).
На 2017 рік прогнозується стійка тенденція розвитку підприємництва, а саме: нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих та середніх підприємств та фізичних осіб – підприємців в загальних обсяг виробництва району, підвищення продуктивності зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.
У районі відбувається позитивна динаміка розвитку галузі торгівлі та ресторанного господарства. На 2017 рік планується ввести в експлуатацію 3 магазини загальною площею 529,6 м2, торгівельною площею 473,6 м2. Прогнозується подальше зростання обсягів роздрібного товарообігу до 48,5 млн. грн., що на 3,2% перевищить рівень показника 2016 року.
Згідно Закону України «Про державну допомогу сім¢ям з дітьми» в  2017 році планується збільшення проти рівня 2016 року контингенту одержувачів державної допомоги сім'ям з дітьми в 1,04 рази та видатків цієї допомоги до 27,7 млн. грн.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» в 2017 році прогнозується виплатити державну соціальну допомогу 385 малозабезпеченим сім’ям  на загальну суму 5148,0 тис. грн.
Згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» право на таку державну соціальну допомогу в 2017 році отримають 310 осіб, видатки на виплати інвалідам з дитинства та дітям інвалідам плануються в розмірі 7371,6 тис. грн.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України   від 31.01.2007 року № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» планується продовжити подальшу роботу у напрямі створення нових прийомних сімей та збільшення видатків до 662,9 тис. грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України   від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» в 2017 році планується призначити  компенсаційні виплати 97 фізичним особам на суму 130,1 тис. грн.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України   від 08.08.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» в 2017 році планується взяти на облік 3000 внутрішньо переміщених осіб, загальна чисельність яких складатиме 14268.
У 2017 році планується збільшити середньомісячну кількість отримувачів субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг до 4500 сімей. Кількість отримувачів субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу планується збільшити до 820 сімей. Загальна сума видатків на надання населенню житлової субсидії на 2017 рік складатиме 93604,00 тис. грн.
Головною метою діяльності закладів охорони здоров'я визначено поліпшення стану здоров'я населення, створення умов для якісного і доступного для всіх громадян медичної допомоги.
У 2017 році заплановано продовжити роботу зі створення прийомних сімей та сприянню усиновленню.
У 2017 році передбачено проведення культурномасових заходів. Основними напрямками розвитку розділу передбачено модернізацію комунальних закладів культури шляхом зміцнення матеріальнотехнічної бази, впровадження мобільних форм обслуговування населення; вдосконалення системи обліку та зберігання музейних колекцій; інтеграція закладів культури у світовий інформаційно-комунікаційний простір за рахунок впровадження і використання інтернет-технологій, створення веб-сайтів.
Доходи районного бюджету на 2017 рік
Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України проект районного бюджету на 2017 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Дохідна частина прогнозу районного бюджету на 2017 рік розроблена на основі чинного та запронованих змін до Податкового та бюджетного кодексів України проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчих актів.
При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2017 рік було враховано:
- статистичні показники, які використовуються при розрахунку надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік, очікувані показники за 2016 рік та прогнозні макропоказники  Мінекономрозвитку на 2017 рік затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців  та очікувані надходження до кінця 2016 року.
Прогноз доходів районного  бюджету на 2017 рік обраховано у сумі 207016,174 тис. грн., у тому числі:
-          загальний фонд – 31768,2  тис. грн.;
-          спеціальний фонд -  3123,894 тис. грн.;
-          міжбюджетні трансферти – 172124,08 тис. грн.
В якості основних джерел надходження грошових коштів заявлений  податок на доходи фізичних осіб, який становить 99,6 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2017 року, та   який повинен забезпечити надходження в обсязі 31658,2 тис. грн. З них вагомою статтею бюджету повинен стати  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, ця частина бюджету, відповідно до прогнозу, буде вимірюватися в обсязі 23578,2 тис. грн.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на  2017 рік  розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати , а також бази  та діючих ставок опадкування доходів фізичних осіб.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:
-          застосування єдиної ставки  (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб;
-          підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
-  зниження податкового навантаження  на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Надходження податку на доходи фізичних осіб на одного мешканця складуть 1102,4 грн., що більше проти очікуваних 2016 року (без врахування заборгованості) на 190 грн.
 Разом з тим, 110,0 тис. грн. повинно надійти до бюджету району завдяки неподаткових надходжень, з них:  плата за надання адміністративних послуг профінансує бюджет сумою 81,0 тис. грн.; адміністративні збори принесуть ще 60,0 тис. грн.; 29,0 тис. грн. повинно надійти орендної плати за водні об’єкти, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань повинні забезпечити  бюджету додатково 21,0 тис. грн.(Діаграма ).
Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік, у порівнянні із затвердженими на 2016 рік, збільшено на 14546,0 тис. грн., або на  54,1%.
Міжбюджетні трансферти
Міжбюджетні трансферти з державного бюджету враховано у сумі  171631,3 тис. грн., а саме:
- освітня субвенція -  32707,7 тис. грн. (враховано відповідно до закону про Державний бюджет України на 2017 рік  та спрямовується виключно на заробітну плату педагогічним працівникам);
- медична субвенція – 22070,1 тис. грн. (враховано відповідно до закону про Державний бюджет України бюджету на 2017 рік  та спрямовується на поточні видатки, за виключенням комунальних послуг та енергоносіїв);
- базова дотація – 6090,6 тис. грн.
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  передбачена вперше в обсязі 10629,7 тис. грн. у зв’язку із змінами напрямків використання освітньої та медичної субвенції (враховано відповідно до закону про Державний бюджет України  на 2017 рік );
- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту -  100133,2 тис. грн.
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються районному бюджету з місцевих бюджетів по загальному фонду складає 492,78 тис.грн., а саме:
-          інша субвенція з обласного бюджету – 10,7 тис.грн.;
-          інша субвенція з сільських бюджетів – 482,08 тис.грн.
Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік  (без трансфертів) визначені у сумі  3123,894 тис. грн.
Основним надходженням спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, згідно розрахунків, наданих головним розпорядниками бюджетних коштів, прогнозна сума на 2017 рік становить, у тому числі, за платні послуги, що надаються бюджетними установами згідно із  законодавством 2068,070 тис. грн.;  надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 990,850 тис. грн.; плата за оренду майна - 64,974 тис. грн.
Загальні підходи до формування видатків районного бюджету на 2017 рік
Розрахунки обсягів видатків районного бюджету здійснено відповідно до положень  Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік».
Видатки на 2017 рік визначені у сумі 207016,174 тис. грн., а саме:
-          видатки загального фонду районного бюджету –  203892,28 тис. грн.;
-          видатки спеціального фонду – 3123,894 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету зросли на 86201,08 тис. грн. проти 2016 року.
Видатки спеціального фонду збільшені на 308,735 тис. грн. за рахунок  власних надходжень бюджетних установ.
При плануванні видаткової частини бюджету району основною метою є збереження соціальної спрямованості районного бюджету для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України видатки на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховані у повному обсязі.
Видатки розраховані виходячи з фінансових можливостей районного бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.
На утримання закладів і здійснення заходів у системі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення (без трансфертів), культури і мистецтва, фізичної культури і спорту в проекті бюджету на 2017 рік передбачено 99864,884 тис. грн., або 48,98 % видатків загального фонду районного бюджету.
 Одну із найбільш питому вагу в структурі видатків загального фонду займає освіта у сумі 61833,33 тис. грн., або 30,33 %, що більше проти 2016 року на 19930,93 тис. грн., охорона здоров’я передбачена у сумі 24343,127 тис. грн., або 11,94% що більше на 6818,727 тис. грн. (у тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями з метою обслугування громадян, що переміщуються з тимчасово окупованої території України  у сумі 4545,7 тис. грн.). Питома вага по культурі і мистецтву склала 4,2%, або 8557,935 тис. грн., що більше відповідного показника 2016 року на 3094,935 тис. грн.; фізичній культурі і спорту –0,61%, або 1249,618 тис. грн., що більше на 599,318 тис. грн.
Необхідно відзначити, що починаючи з 2017 року, кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями  педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району. Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 
Основні статті видатків районного бюджету по галузях бюджетної сфери склали:
-          заробітна плата з нарахуванням –91644,312 тис. грн.;
-          енергоносії – 6953,330 тис. грн.;
-          харчування – 550,083 тис. грн.;
-          медикаменти – 305,820 тис. грн.
Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2017 рік обраховано на затверджену штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3200 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1600 грн., встановлення  розміру єдиного  соціального внеску на рівні 22 %.
Відповідно, найбільшу питому вагу складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 91,8 %, що  більше проти очікуваного 2016 року на 35252,350 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих середньорічних натуральних показників, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2017 році за обрахунками МФУ та складають 6953,330 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком збільшені на 1648,579 тис. грн., або на 7,0%.
При формуванні районного бюджету по головним розпорядникам коштів передбачені інші незахищені видатки з врахуванням у повному обсязі окремих видатків, зокрема, послуг зв’язку та відсотків банку.
 
Видатки в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету
Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації
Проектом розрахунків районного бюджету на 2017 рік на утримання установ і закладів підпорядкованих відділу освіти Нікольської райдержадміністрації у загальному обсязі бюджету передбачено 61833,33 тис. грн., що у порівнянні з 2016 роком більше на 119930,93  тис. грн., або на 47,57 %.
У прогнозних показниках на 2017 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї –57367,378 тис. грн., що на 25337,070 тис. грн. більше ніж у 2016 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3844,727 тис. грн.;
- продукти харчування – 308,277 тис. грн.
Відділу освіти Нікольської райдержадміністрації  на 2017 рік передбачена освітня субвенція, яка спрямовується на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату педагогічним працівникам 16 загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 32707,7  тис. грн.
Разом з тим, пропонується передбачити видатки за рахунок:
-                     додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти в сумі 9351,053 тис, грн. на заробітну плату з нарахуваннями на неї інших працівників шкіл;
-                     власних ресурсів районного бюджету – 19464,597 тис.грн. Із загального обсягу видатків за рахунок коштів районного бюджету 15345,238 тис.грн. – на заробітну плату з нарахуванням на неї інших працівників закладів освіти, не забезпечених коштами додаткової дотації; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  -  3844,727 тис. грн.; продукти харчування –  102,577 тис. грн.; соціальне забезпечення – 19,910 тис. грн.(видатки на виплату допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування); інші незахищені видатки – 152,145 тис. грн. з врахуванням в у повному обсязі окремих  видатків, зокрема, на послуги зв’язку та послуги банку.
-                     коштів іншої субвенції, спрямованої до районного бюджету сільськими бюджетами на реалізацію заходів районної програми «Освіта Нікольського району на 2012-2017 роки» у сумі 309,98 тис.грн.  
За рахунок коштів спеціального фонду  районного бюджету (батьківська плата) передбачені видатки на харчування у сумі 1733,040 тис. грн. вихованців дошкільних навчальних закладів.
Нікольська райдержадміністрація, як головний розпорядник районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я»
Райдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я»  на 2017 рік за загальним фондом районного бюджету ( з урахуванням субвенції з державного бюджету) передбачені видатки в обсязі 24343,127 тис. грн., що у порівнянні з 2016 роком більше на 6818,727 тис. грн.
Запропонований проект бюджету на 2017 рік забезпечує, згідно чинного законодавства, видатки на оплату праці, нарахування на заробітну плату, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування, медикаменти, пільгові пенсії та інші поточні видатки.
За рахунок медичної субвенції в обсязі  22070,1 тис. грн., яка передбачена на утримання установ охорони здоров’я,  забезпечені видатки працівникам лікувальних установ на оплату праці у сумі 20890,547 тис. грн.,  на медикаменти у сумі 302,020 тис. грн., продукти харчування у сумі 133,706 тис. грн. та забезпечення інших видатків на поточне утримання лікувальних установ  в обсязі 2,4 %  від загального обсягу видатків.
Видатки, що не забезпечені обсягом медичної субвенції передбачені за рахунок ресурсів районного бюджету в сумі 994,380 тис. грн. та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров’я у сумі  1278,647 тис. грн. на оплату послуг та енергоносіїв.
Крім того, за рахунок спеціального фонду бюджету передбачені видатки споживання у сумі 292,004 тис. грн., з них на оплату праці у сумі 216,354 тис. грн.
УСЗН Нікольської райдержадміністрації
У прогнозних  показниках на 2017 рік на забезпечення функціонування  районних комунальних установ, підпорядкованих управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації плануються видатки в обсязі 3880,874 тис. грн., що на 1596,174 тис. грн. або на 69,9 % більше, ніж у 2016 році.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись територіальний центр надання соціального обслуговування, у тому числі будинок ветеранів «Добрі серця».
У прогнозних показниках на 2017 рік враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3247,602 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 206,7 тис. грн.;
- харчування – 108,1 тис. грн.
Передбачені видатки на реалізацію заходів районної програми соціальної підтримки ветеранів війни «Ветеран» передбачені видатки у сумі 98,035 тис. грн.
Також враховані видатки на окремі заходи соціального характеру, які фінансуються з районного бюджету, відповідно до фактичної потреби за розрахунками головного розпорядника коштів, а саме, на виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам у сумі 130,1 тис. грн.; інші видатки на соціальний захист населення у сумі 29,4 тис. грн.(матеріальна допомога соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах).
Крім того, по головному розпоряднику коштів районного бюджету передбачені видатки за рахунок коштів іншої субвенції, спрямованої до районного бюджету сільським бюджетом на реалізацію заходів районної «Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Нікольському районі на 2016-2017 роки» у сумі 36,0 тис.грн.
Відділ культури і туризму Нікольської райдержадміністрації
У 2017 році на утримання установ підпорядкованих відділу культури і туризму Нікольської райдержадміністрації за рахунок власних ресурсів районного бюджету передбачено 8421,835 тис. грн., що на  2959,835 тис. грн., 154,2 % більше за видатки 2016 року.
За рахунок коштів районного бюджету буде утримуватись  мережа установ бібліотек, музеїв, будинків культури, школа естетичного виховання.
У проекті бюджету по відділу культури і туризму ні кольської райдержадміністрації  враховані видатки  на:
- заробітну плату з нарахуванням на неї – 7640,198 тис. грн., що більше на  2748,398 тис. грн., або на 156,2 % ніж у 2016 році;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 437,759 тис. грн., що більше на 142,159 тис. грн., або на 48,1 % до бюджету 2016 року.
Крім того, передбачені видатки за рахунок коштів іншої субвенції, спрямованої до районного бюджету сільським бюджетом на реалізацію заходів районної «Програми розвитку культури Нікольського району на 2016 – 2017 роки» у сумі 136,1 тис.грн.
За рахунок власних надходжень спеціального фонду бюджету передбачені видатки у сумі 43,6 тис. грн., а саме: на придбання товарів та послуг у сумі 22,3 тис. грн., видатки на відрядження – 5,0 тис.грн. та на оплата послуг (крім комунальних) – 16,3 тис.грн.
Відділ у справах сімї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації
У проекті розрахунків районного бюджету на 2017 рік на утримання мережі установ і закладів  відділу у справах сімї, молоді та спорту Нікольської райдержадміністрації передбачено 1249,618 тис. грн., що у порівнянні з бюджетом  на 2016 рік більше на 599,318 тис. грн.
В загальному фонді районного бюджету враховані видатки на:
- заробітну плату з нарахуваннями на неї у сумі 1114,083 тис. грн., що більше показника бюджету на 2016 рік на 535,141 тис. грн..;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 95,083 тис. грн., що більше у порівнянні з 2016 роком на 63,667 тис. грн.
У видатках на 2017 рік передбачено утримання дитячо-юнацької спортивної школи у сумі 550,083 тис. грн., Центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» у сумі 337,021 тис. грн., а також видатки на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань у  сумі 8,0 тис. грн.
У 2017 році на утримання  центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді передбачено 354,514 тис. грн.
Районна рада
З районного бюджету передбачено утримання Нікольської районної ради у сумі 2244,396 тис. грн. , у тому числі на заробітну плату з нарахуванням на неї у сумі 1384,504 тис. грн., що більше показника 2016 року на 42,6 %, або на 413,504 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі  96,034 тис. грн., що більше ніж у 2016 році на 3,734 тис. грн., або на 4,0 %.
Резервний фонд
Пропонується резервний фонд районного бюджету на 2017 рік затвердити в обсязі не більше  одного відсотку обсягу видатків загального фонду районного бюджету згідно з додатком 2.
 
Прогноз районного бюджету на 2018 та 2019 роки
 
Прогноз районного бюджету на наступні два бюджетні періоди (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевого бюджету та міжбюджетних відносин, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2019 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399.
Основними завданнями бюджетної політики району на середньострокову перспективу є:
-          підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
-          забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними програмами;
-          запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
-          застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі.
Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації та інших реформ.
Індекс споживчих цін,  визначений  у постанові Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік  та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України  на 2018 і 2019 роки» (сценарій 1) та листа МФУ від 28.07.2016 року (грудень до грудня попереднього року),  який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2017 рік становитиме  у 2018 році – 105,5%, у 2019 році – 105,2%.
Водночас з метою збалансування показників районного бюджету на 2018-2019 роки та підвищення рівня його фінансової забезпеченості при складанні прогнозних показників доцільно:
- провести оптимізацію витрат головних розпорядників коштів районного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
- забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.
Першочергово також прогнозовані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей районного бюджету програм економічного і соціального розвитку району.
Індикативні прогнозні показники видатків районного бюджету на 2018 та 2019 роки                                                                                      
                                                                                                  тис.грн
Найменування
2018 рік
2019 рік
Загальний обсяг видатків, з них:
 
 
Освіта
64907,134
68282,305
Охорона здоров’я
25681,999
27017,463
Соціальний захист та соціальне забезпечення
109746,136
115452,936
Культура і мистецтво
8885,036
9347,058
Фізична культура і спорт
1318,347
1386,901
 
Інформація про хід виконання бюджету району за 11 місяців 2016 року
 
За підсумками виконання бюджету за 11 місяців 2016 року до загального фонду бюджету з урахуванням трансфертів надійшло 182222,260 тис.грн. або 107,1% до уточненого плану за період,  що на 59700,684 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.
Доходи бюджету району (без трансфертів) склали 49784,958 тис. грн. або 132,7% планових призначень на 11 місяців. За аналогічний період минулого року надходження збільшились  на 17514,235 тис.грн.
Основне джерело доходів місцевих бюджетів – податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі доходів, одержаних за 11 місяців у 2016 року склала 48,4 %. За звітний період надійшло зазначеного податку 24103,849 тис.грн. або 121,5 % до затверджених призначень на період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 8373,735 тис.грн.
За 11 місяців 2016 року  до бюджету району надійшло 8610,976 тис. грн. податку на майно, у тому числі плати за землю 8358,373тис.грн., або 123,6% призначень на період.
Єдиного податку за вказаний період надійшло 14518,013тис.грн., або 164,3%, у тому числі єдиного податку з сільгоспвиробників – 12033,139 тис.грн., або 175,7% призначень 11 місяців.
 Виконання надходжень до спеціального фонду склало 7164,248 тис.грн. Основним джерелом формування спеціального фонду бюджету району є:
-          власні надходження бюджетних установ – 6147,844 тис.грн.,
-          кошти від відчуження майна – 127,699 тис.грн.,
-          кошти від продажу землі – 156,406 тис.грн.,
-          інша субвенція  – 649,0 тис.грн.
 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                                                           Т.С.Гуц
 
 
 
 


free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@