Про встановлення податку на нерухоме майно
УКРАЇНА
НОВОКРАСНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ
РІШЕННЯ
сесії сільської ради
 
Від « _28__ » ______05___ 2015 р.    № УІ/44-392
с. Новокраснівка         
 
 
Про встановлення податку
на нерухоме майно
 
Відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», розділу ХІІ Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новокраснівська сільська рада
 ВИРІШИЛА:
 
1. Встановити на території Новокраснівської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб згідно додатку № 1
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та бюджету ( Палєха).
 
  Сільський голова                                                              С.Л. Безлюдний

                                                                                       
Додаток № 1
                                                                         до рішення сесії Новокраснівської
                                     сільської ради
                                                                « _28__ » _05___ 2015 р.    № УІ/44-392
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
 
про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
 
 
1. Платники податку
 
1.1. Платниками податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
2. Об'єкт оподаткування
 
2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
 
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 
г) гуртожитки;
 
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;
 
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
 
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
 
3. База оподаткування
 
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
 
3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
 
3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
 
4. Пільги із сплати податку
 
4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
 
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 90 кв. метрів;
 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 350 кв. метрів;
 
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 450 кв. метрів.
 
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
 
 
4.2. Пільги з податку, що сплачується на території Новокраснівської сільської ради з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
 
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
 
об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
Новокраснівська сільська  рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.
 
5. Ставка податку
5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються за рішенням селищної ради у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. а саме:
 
- ставка податку для обєктів житлової нерухомості становить 0.5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
 
- ставка податку для обєктів нежитлової нерухомості становить 0.1 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування
 
 
6. Податковий період
 
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
7. Порядок обчислення суми податку
 
7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника. такої нерухомості у такому порядку:
 
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту.4 цього Положення, та пільги сільської ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів  та відповідної ставки податку;
 
б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту.4.1 пункту 4 цього Положення та пільги селищної ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів, та відповідної ставки податку;
 
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті та пільги селищної ради з неоподатковуваної площі таких об'єктів, та відповідної ставки податку;
 
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
 
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
 
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом.7.1 пункту 7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 
права на користування пільгою із сплати податку;
 
розміру ставки податку;
 
нарахованої суми податку.
 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
 
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
 
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
 
8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
 
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
9. Порядок сплати податку
 
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.
 
10. Строки сплати податку
 
10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
 
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                      В.Г. Нікітенко


 
 
 
 
Трудовий архів повідомляє
До уваги працівників діловодних служб, архівних підрозділів
підприємств, установ та організацій!
 
            Нагадуємо, що 10 липня 2015 року набрав чинність наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 22 червня 2015 року за №736/27181, який регламентує роботу по організації діловодства та архівної справи в установах, на підприємствах і організаціях усіх форм власності.
У зв’язку з набранням чинності нових Правил необхідно провести роботу по приведенню нормативних та облікових документів до норм нових Правил. Звертаємо увагу експертних комісій установ, що роботи, які надаються на розгляд ЕК архівного відділу Володарської районної державної адміністрації повинні бути складені та оформлені відповідно нових Правил.
За консультативно-методичною та практичною допомогою установам в діяльності яких не відкладаються документи Національного архівного фонду, зони комплектування трудового архіву звертатися до трудового архіву Володарського району (будівля Володарської районної ради) або за телефоном 2-09-74.
 
 
Про затвердження Порядку відрахування до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу)
alt
 
                                              У К Р А Ї Н А
ТОПОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ
 
                                                                        П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
 
від ______    № VІІ/ _______
с.Тополине
 
Про затвердження Порядку
відрахування до сільського
бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) комунальними підприємствами
 
Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно до ст.69 Бюджетного кодексу України, ст.78 Господарського кодексу України, враховуючи лист Мангуської об’єднаної Державної податкової інспекції від 09.11.2015 №2360/10/05-40-15-03-002-5, сільська рада
 
         ВИРІШИЛА:
 
         1.Затвердити Порядок відрахування до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами, засновником яких є сільська рада (додається).
         2.Керівникам комунальних підприємств забезпечити надходження до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємств згідно даного Порядку.
         3.Рекомендувати Мангуській об’єднаній Державній податкової інспекції здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати до сільського бюджету комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу).
         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та житлового-комунального господарства (Долгер).
 
 
Сільський голова                                                                                                К.Г.Галла
 
                                                                                                                                      Додаток                                                                                                                                                                                                                                 до рішення сільської ради                                                                                                                                                                                              від ____   № VІІ/______
 
ПОРЯДОК
відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу)
1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до сільського бюджету визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 15 відсотків.
2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до сільського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до сільського бюджету, визначається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПА, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду сільського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.
5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання подають місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.
 
 Секретар  сільської ради                                                                                                         І.О.Криволап


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Тополинської сільської ради „Про затвердження  Порядку відрахування до загального фонду сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань”
1. Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання.
         Проект рішення Тополинськоїсільської ради „Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань” розроблено з метою збільшення надходжень до сільського бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень сільської ради.
         Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, згідно зі ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 69 Бюджетного кодексу України.
2.  Мета прийняття рішення.
         Метою прийняття цього рішення є збільшення надходжень до сільського бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень сільської ради.
3. Альтернативи регуляторному акту.
         Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає.
4. Механізм розв`язання проблеми
         Механізмом розв`язання проблеми є затвердження Порядку  відрахування до загального фонду сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
         У разі прийняття регуляторного акту буде запроваджено механізм збільшення надходжень до сільського бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень сільської ради.
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
         Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень до сільського бюджету та покращення стану фінансування власних повноважень сільської ради.
7. Обґрунтування терміну дії.
         Термін дії рішення необмежений.
8. Показники результативності регуляторного акта.
         Показником результативності регуляторного акта буде можливість збільшити надходження коштів на фінансування власних повноважень сільської ради.
9. Відстеження результативності регуляторного акта
         Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 
Сільський голова                                                                                                          К.Г.Галла


 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ НА ДОНЕТЧИНЕ ДОСТУПНА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
 Информация о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыта для любого человека благодаря геоинформационной системе (ГИС) «Выборы-2015», разработанной Министерством внутренних дел Украины.
Электронная онлайн-карта отображает количество и характер правонарушений в том или ином населенном пункте, демонстрирует ход избирательной кампании по всей стране. Используя ГИС, можно получить информацию о том, на какой стадии рассмотрения находится каждый отдельный факт.
В Украине существует административная и уголовная ответственность за правонарушения, связанные с избирательным процессом.
Чтобы оперативно реагировать на сообщения о нарушениях избирательного законодательства в ГУМВД Украины в Донецкой области открыта«горячая линия» 0-800-505-102 с 8.00 до 20.00. Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные.
 
Володарский РО
 
ШАНОВНІ ЧЛЕНИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ!
 

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ТА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ!


Володарський РВ та ГУМВС України в Донецькій області звертається до Вас з проханням дотримуватись чинного виборчого законодавства, не здійснювати дій, які межують з адміністративною або кримінальною відповідальністю. Водночас працівникам органів внутрішніх справ необхідна Ваша допомога в частині забезпечення законності з метою своєчасного реагування, попередження та припинення можливих правопорушень та злочинів пов'язаних з виборчим процесом.
У разі отримання Вами повідомлень, інформації про протиправні дії, які порушують порядок проведення передвиборної агітації та виборів народних депутатів України, заважають нормальному режиму роботи територіальних виборчих комісій і виборчих дільниць, або здійснення на Вас тиску чи спроби підкупу, пов'язаних з виборчою діяльністю, Вам одразу необхідно звертатися до відповідних органів для своєчасного реагування та прийняття рішення (начальник територіального органу внутрішніх справ, начальник міліції громадської безпеки, дільничний інспектор міліції, на території обслуговування якого знаходиться територіальна виборча комісія або виборча дільниця, територіальний орган внутрішніх справ, регіональний відділ СБУ, прокуратура, пожежна охорона, медична допомога, аварійна служба.
У зв'язку з тим, що усі дії працівників міліції та інших правоохоронних органів направлені на недопущення скоєння правопорушень і злочинів пов'язаних з виборчим процесом та захищення Вас від адміністративної та кримінальної відповідальності за їх скоєння, просимо Вашого сприяння щодо недопущення порушень чинного виборчого законодавства.
У разі невиконання своїх службових обов'язків посадовими особами органів внутрішніх справ та неприйняття ними заходів відповідно законодавства України просимо Вас звертатися до чергової частини ГУМВС України в Донецькій області та на телефон довіри ГУМВС області та місцевого органу внутрішніх справ.
Як свідчить вітчизняний досвід, виборче законодавство може бути порушене різними особами та у різний спосіб. Порушення можуть виражатися у прийнятті незаконних рішень, вчинені суб'єктами виборчого процесу, іншими фізичними та юридичними особами протиправних дій чи в їх бездіяльності. Задля зменшення кількості порушень та шкоди від них встановлюється юридична відповідальність.
Відповідальність за порушення виборчого законодавства - це застосування в установленому процесуальному порядку до особи, яка порушила приписи норм виборчого права, заходів державного примусу, які передбачаються санкцією юридичній норми, що міститься безпосередньо у виборчому законі або в інших законодавчих актах, і виражаються у негативних для цієї особи наслідках особистого, організаційного чи майнового характеру.
Нагадуємо, що вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, відповідно до Конституції України, здійснюються на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування та свободи агітації.
Гарантуючи права громадян на участь в управлінні справами держави, Конституція України передбачає проведення загальних, рівних і прямих виборів до органів державної влади. Участь громадян у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Кримінальний кодекс України містить три статті (157, 158, 159), які передбачають відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, зокрема: Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права
1.      Перешкоджання насильством, обманом, погрозами, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію - карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.
2.    Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3.     Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
Стаття 158. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чине правильне оголошення результатів виборів
1.   Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців - карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.
2.       Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3.    Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Стаття 159. Порушення таємниці голосування
Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, — карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 гри. до 17000 грн.). або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Глава 15-А
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків
Порушення встановлених законом порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, -
тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації -
тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму
Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212-9, 212-13 та 212-14 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу
Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії
Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації -
тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях
Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість
Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу
Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму
Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи
Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму
Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
 
 
 


Страница 9 из 23
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@