Про затвердження Положення про загальні збори громадян сіл Республіканської сільської ради
      УКРАЇНА
                                      РЕСПУБЛІКАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                                ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ 
                                                
                                                             Р І Ш Е Н Н Я     
 
від 23.06.2015 №VІ/58-568
с.Республіка
 
Про затвердження Положення
про загальні збори громадян
сіл Республіканської сільської ради
 
 
На виконання Конституції України, ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про загальні збори громадян», Республіканська сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Положення про загальні збори громадян сіл Республіканської сільської ради (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.
 
 
В.о. Республіканського сільського голови                                      В.М. Голояд
 
 
 
 
ПРОЕКТ
 
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від 23.06.2015 № VІ/58-568
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
«Про загальні збори громадян сіл Республіканської сільської ради»
 
І. Загальні положення
1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі – Збори) є формою їхньої безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Збори проводять на засадах добровільності, гласності, вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого самоврядування та законності.
3. Збори проводять за місцем проживання громадян.
3.1. Збори сіл Республіка, Ксенівка, Сергіївка, Новороманівка, що належать до юрисдикції сільської ради: не менш одного представника від двох будинків індивідуальної забудови.
4. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, яким виповнилося 18 років і які є членами територіальної громади сільської ради, народні депутати України, депутати районної, сільської ради, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об'єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.
5. Рішення Зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності сільською радою, органами самоорганізації населення за місцем проживання та посадовими особами місцевого самоврядування – відповідно до цього Положення.
6. Питання організації й проведення Зборів регулюються чиним законодавстом України, Конституцією України, указами Перзидента України, іншими актами органів законодавчої та виконавчої влади, а також цим Положенням.
7. Обмеження права ініціювання та проведення Зборів може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей за поданням міськвиконкому або інших державних органів чи посадових осіб у межах і в порядку, визначеному законами України.
 
ІІ. Ініціювання та підготовка Зборів
8. Суб’єктами права ініціювання Зборів у порядку, визначеному цим Положенням, є:
8.1. Сільський голова.
8.2. Органи самоорганізації населення
8.3 Ініціативна група громадян за місцем проживання
8.4. Депутати сільської ради.
 
9. Якщо ініціатором Зборів є Ініціативна група, то заявою сповіщає про них сільську раду не пізніш як за 15 робочих днів до пропонованої дати проведення зборів.
10. Заява подається на ім’я секретаря ради і має бути підписана суб’єктами Ініціативної групи – у Заяві зазначають дані про ініціаторів, час, дату, порядок денний і місце проведення Зборів, коло запрошених учасників Зборів.
Неподання такої заяви та інформації про Збори у строки, визначені цим Положенням, є підставою для визнання їх сільською радою не чинними, а рішення, ними ухваленими, такими що не мають юридичних наслідків.
11. Секретар ради реєструє заяву у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань сільської ради та повідомляє номер реєстрації Ініціативній групі.
12. Секретар ради або протягом трьох днів із часу подання заяви організовує зустріч членів Ініціативної групи з відповідальними працівниками виконкому щодо розгляду питань, поставлених в заяві на проведення Зборів на предмет їхнього вирішення органами самоврядування відповідно до власної компетенції в узгоджені строки. У разі коли така зустріч не відбувається з причин, не залежних від Ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, Ініціативна група, якщо це визначено цим Положенням, розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення Зборів.
13. Для проведення Зборів, ініційованих громадянами, місцевим осередком політичної партії чи громадською організацією, протягом не більш п’яти днів слід зібрати та подати секретарю ради підписи мешканців під заявою, визначеною п.10 на підтримку проведення Зборів кількістю не менш 1% мешканців села для Зборів села;
14. Необхідну кількість підписів для реєстрації ініціативи в залежності від виду зборів розраховує секретар ради і фіксує за своїм підписом на заяві, під яку збираються підписи.
15. У випадку ініціювання Зборів сільським головою та депутатами сільської ради у кількості не менш трьох осіб збирання підписів громадян на підтримку ініціативи не вимагається.
Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення Зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення.
16. Днем реєстрації ініціативи проведення Зборів вважається день подачі секретареві ради документів, визначених п.10 цього Положення.
17. У разі неможливості організувати проведення зборів у визначений в заяві термін сільський голова або секретар сільської ради можуть запропонувати Ініціативній групі інший час чи місце проведення зборів. Остаточне рішення у цьому випадку може бути ухвалене за згодою Ініціативної групи, про що оформляється відповідний протокол, який підписують члени Ініціативної групи та сільський голова (або секретар ради).
18. Не пізніш як за два дні після реєстрації ініціативи Зборів та з урахуванням п.17 Положення секретар ради офіційно оголошує дату, місце проведення та порядок денний Зборів, про що повідомляється на стенді оголошень сільської ради, й вивішуються відповідні оголошення на місці проведення зборів.
19. Відповідальний за організаційне та матеріальне забезпечення підготовки та проведення Зборів – секретар сільської ради.
20. Ініціативна група Зборів у процесі їхньої підготовки подає секретареві ради пропозиції щодо присутності на Зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників управлінь, відділів, служб виконкому, комунальних підприємств чи організацій, депутатів ради, а також готує доповіді й співдоповіді, провадить громадські та інші експертизи місцевих актів (їхніх проектів), здійснює іншу підготовчу роботу.
 
ІІІ. Повноваження і порядок проведення Зборів
21. Збори мають право обговорювати та приймати рішення з усіх питань місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та її органів. Зокрема, Збори мають право:
21.1. – розглядати кандидатури на заміщення посад в органах місцевого самоврядування, установ та організацій, що належать до комунальної власності;
21.2. – заслуховувати інформації та звіти про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
21.3. – розглядати пропозиції щодо упорядкування сільської території, забудови, проведення громадських робіт;
21.4. – вирішувати питання щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для будівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою населених пунктів, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій із цих питань раді та її виконавчим органам;
21.5. – обговорювати рішення (проекти рішень) органів і посадових осіб місцевого самоврядування, місцевого референдуму;
21.6. – порушувати питання про дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
21.7. – вносити пропозиції і клопотання з питань діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
22. Перед проведенням Зборів складають список учасників, де зазначають їхні прізвище та ім’я, рік народження, адресу проживання.
23. Збори вважаються легітимними, якщо на них зареєструвалося не менш 25% від кількості мешканців (представників), визначених відповідно до п.3.1.
24. Збори приймають регламент своєї роботи, де обов’язково передбачаються доповіді Ініціативної групи та органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають Збори. Доповідачів визначають відповідно Ініціативна група та виконком ради. Не допускаються розгляд та прийняття рішень на Зборах із питань, не внесених до порядку денного Ініціативною групою і про які не було повідомлено учасників Зборів у порядку, визначеному п.18 цього Положення.
25. Збори відкриває і веде сільський голова або секретар сільської ради. У разі якщо збори скликано за рішенням відповідного органу самоорганізації населення – керівник цього органу. Якщо ініціатором проведення Зборів є ініціативна група громадян за місцем проживання, Збори відкриаває та веде представник цієї ініціативної групи. Із числа учасників відносною більшістю голосів обирають секретаря Зборів. Він веде протокол зборів, який підписують голова і секретар зборів.
26. Голова Зборів на основі регламенту Зборів:
 
 
Положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади Республі
УКРАЇНА
РЕСПУБЛІКАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 23.06.2015 № VІ/58 - 563
с. Республіка
 
Про затвердження Положення про
порядок відчуження майна, що є комунальною
власністю територіальної громади Республіканської
сільської ради
 
            Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію», з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших нормативно-законодавчих актів з питань управління, відчуження майна, Республіканська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про  порядок відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади Республіканської сільської ради  (додається).
2. Довести дане рішення та аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Республіканської  сільської ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади Республіканської сільської ради» до відома  населення підвідомчої території сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію сільської ради (Зал І.І.).
 
 
 
В.о.Республіканського сільського голови                                                     В.М.Голояд
 
 
 
  
ПРОЕКТ
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від 23.06.2015 № VІ/58-563   
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю територіальної громади Республіканської сільської ради 
Загальні положення
1. Положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю Республіканської сільської ради (надалі  -  Положення)   розроблене  відповідно до Господарського кодексу України,  Законів  України  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих та  нормативно-правових актів з питань управління та  відчуження майна.
 
2. Положення визначає порядок відчуження майна, що є  комунальною  власністю Республіканської сільської ради (надалі - майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:
 - сільською радою, установами, підприємствами комунальної власності сільської ради - на праві управління; - на праві оперативного управління; - на праві господарського відання; а також майна, переданого в оренду, до статутного капіталу комунального  підприємства.
 3.  Дія цього Положення не поширюється на відчуження:
- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;
-  майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);
-  майна, порядок відчуження якого, визначається окремим законом;
-  майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження.
4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
майно  - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних  фондів (засобів) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);
відчуження майна – передача права власності на майно, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади підвідомчої території сільської ради іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;
оцінка майна – процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.
Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
 
                                            Відчуження майна 
5. Відчуження   майна    проводиться  безпосередньо після отримання на це відповідного дозволу сесії Республіканської сільської ради сільської ради.
Дозвіл на відчуження майна надається за таких умов:
- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу.
6. Для  розгляду  питання на засіданні сесії Республіканської сільської ради про  надання  дозволу  на  відчуження  майна надаютьсятакі документи:
- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрями використання коштів.
- відомість про  вартість  майна, яке пропонується до відчуження,
- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, установи (довільної форми);
- звіт про  незалежну оцінку майна, яке пропонується до відчуження;
7. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.
Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є сільська рада або підприємство (установа), яке є балансоутримувачем цього майна.
8. Початкова вартість майна визначається на підставі експертної оцінки вартості майна.
9. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії  щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.
10. Дозвіл (погодження) щодо відчуження майна надається рішенням сесії Республіканської сільської ради.
Строк дії дозволу (погодження) щодо відчуження майна не перевищує 12 місяців від дати його надання.
 11. Відчуження майна здійснюється виключно на конкурентних засадах -  через біржі, на аукціоні.
Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України "Про товарну біржу" з урахуванням вимог цього  Положення.
Заявник (балансоутримувач), після отримання дозволу (погодження) сесії сільської ради, забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка має угоду про продаж майна з Фондом державного майна України.
При цьому заявник надає відповідній юридичній особі документ, що підтверджує надання дозволу на відчуження цього майна.
Договір повинен передбачати строки проведення аукціону; початкову вартість продажу; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов'язання; умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін; умови щодо публікації інформаційних повідомлень про відчуження; інші умови на розсуд сторін.
              Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону, у місцевих засобах масової інформації і повинна містити такі відомості: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.
Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.
Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку  аукціону.
Аукціон проводиться ведучим (ліцитатором). Початком торгів уважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону).
Затверджений протокол є підставою для укладання  протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та підприємством (установою).
              Договір включає: відомості про підприємство (установу) та покупця; назву та коротку характеристику об’єкта продажу; остаточну ціну продажу об’єкта; взаємні зобов’язання підприємства (установи) та покупця; момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.
         Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від ціни продажу об’єкта.
Якщо майно не продано, підприємство (організація, установа), на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.
У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому випадку початкову вартість може бути зменшено не більш як на 30 відсотків.
Дозвіл на зменшення початкової вартості майна надається сесією сільської ради.
Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.
За наявності лише одного учасника при проведенні повторного аукціону, об’єкт може бути продано за початковою вартістю.
12. Кошти, отримані підприємствами, установами, від відчуження майна за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.
13. Підприємства, установи, зобов'язані письмово повідомити сесію Республіканської сільської ради про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 днів (з моменту реалізації) шляхом   подання відповідного звіту.
14. Керівники підприємств, установ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за  дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення, за достовірність інформації, наданої сесії сільської ради та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.
 
Секретар сільської ради                                                                  В.М.Голояд
 
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу:
проекту рішення Республіканської  сільської ради
«Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади Республіканської сільської ради»
1. Проблема, яку передбачається розв’язати:
Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети - удосконалення  механізму  вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності.  
Даний документ запобігатиме зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності села.
Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує.
2. Цілі регулювання:
- підвищення прозорості дій сільської ради та її структур при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності шляхом встановлення конкретного порядку;
- забезпечення ефективного використання майна комунальної власності;
- відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з об’єктами комунальної власності;
- забезпечення доступності інформації про порядок відчуження об’єктів комунальної власності.
3. Альтернативні способи досягнення цілей 
         Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
         Ця альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
         Друга альтернатива – прийняття запропонованого акту.
         Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання, а саме:
- встановлення конкретного порядку відчуження майна, який не суперечить чинному законодавству, веде до підвищення інформованості суб’єктів господарювання;
- підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій сільської ради та її структур;
- із затвердженням Порядку відчуження, не буде можливості для проведення зловживань в операціях, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності.
4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми 
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти сільською радою рішення: Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності.
Основними завданнями запропонованого проекту  рішення є забезпечення прозорого процесу дій органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності. З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:
- покладення на сільську раду обов’язків щодо дотримання порядку відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади сільської ради.
- ознайомлення суб’єктів господарювання з Порядком відчуження об’єктів комунальної власності.
5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги щодо відчуження об’єктів комунальної власності. Крім того, мотивами є простота положень акта та простота виконання вимог, встановлених актом.  
Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість суб’єктів господарювання щодо порядку відчуження комунального майна, підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій сільської ради та її структур, посилюються вимоги, унеможливлюються зловживання в операціях, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності. 
6. Очікувані результати прийняття акта
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Сільська рада та її структури
Прогнозованість, контроль операцій, пов’язаних з відчуженням  об’єктів комунальної власності.
Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог.
Суб’єкти господарювання та фізичні особи
Врегульований порядок купівлі-продажу об’єктів комунальної власності
Витрати, пов’язані з оплатою послуг на оцінку, ліцитатора, оформлення документів на земельну ділянку.
Мешканці територіальної громади
Активізація економічного та соціального розвитку сіл сільської ради
-----
7. Запропонований строк дії акта
Термін дії регуляторного акту безстроковий. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України, рішенням сесії сільської ради. 
8. Показники результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акту є: 
- зростання надходжень до   бюджету сільської ради, її структурних підрозділів від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності;  
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта 
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконкомом Республіканської сільської ради.
Базове відстеження - протягом місяця з дня опублікування проекту рішення.
Повторне відстеження -  не раніше як через рік після набрання чинності актом.
 
В.о. Республіканського сільського голови                                                              В.М.Голояд
 

 
Про встановлення податку на нерухоме майно в частині плати за землю
 
УКРАЇНА
К А Л Ь Ч И Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
 
                                    Р І Ш Е Н Н Я
                                                 сільської     ради
 
 
Від 23.06.2015 р. № VI / 72 - 496
с. Кальчик
 
Про встановлення податку на нерухоме майно
в частині плати за землю
 
Керуючись ст. 26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим Кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України» , «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», Кальчицька сільська рада
ВИРІШИЛА:
 
1.      Встановити на території Кальчицької сільської ради податок на нерухоме майно в частині плати за землю.
2.      Затвердити Положення про порядок нарахування та сплати земельного податку.
3.      Встановити розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Кальчицької сільської ради.
      4. Оприлюднити рішення на сайті Володарської районної ради.
      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету (Яйленко О.А.)
 
 
 
   Сільський голова                                                                        Н.А.Рибкіна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Додаток 1
                                                                       до рішення сільської ради № VI / 72 - 496
                                                                       від 23.06.2015 р.
 
                                        
                                              Положення
   про порядок нарахування та сплати земельного податку
 
Це Положення розроблено відповідно до вимог Податкового Кодексу України, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
            Це Положення є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, установами та фізичними особами.
 
1.      Платниками земельного податку є:
-         власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
-         землекористувачі.
 
2.      Об'єктами оподаткування є:
-         земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
-         земельні частки (паї), які перебувають у власності.
 
3.      База оподаткування:
-         нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнту індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим Кодексом України;
-         площа земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
 
4.      Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення:
-         податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;
-         ставку податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановити у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки.
5.      Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:
-         за земельні ділянки, зайняті житловим фондом0,03%;
-         за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (присадибні ділянки)0,5%;
-         за земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 0,2 %;
-         за земельні ділянки комерційного призначення1%;
-         за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 3%;
-          інші землі1%.
 
6.      Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
 
Ставку податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановити у розмірі 0,2 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
              
7.      Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб.
Від сплати податку звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери за віком;
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім IV категорії громадян).
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 гектарів;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більше 0,25 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара;
- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.
 
8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб.
Від сплати податку звільняються:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів;
- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інваліді становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витратна оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій інвалідів відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.
 
- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
- бази олімпійської та паралімпіської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України.
 
8.      Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.
     Не сплачується податок за:
- земельні ділянки для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому порядку.
- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б)майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно – мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності товариств, у статутному капіталі яких 100 % акцій (часток, паїв) належить державі;
- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
 
9.      Особливості застосування пільгового оподаткування.
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
            Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах.
            Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у користування (оренду) іншим бюджетним установам.
 
10.Податковий період.
Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
  
11.Порядок обчислення плати за землю.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. При поданні першої декларації разом з нею подається довідка про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
            За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
            Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою.
            У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
            За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних чи фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням при будинкової території кожному з таких осіб6
-         у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
-         пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
-         пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням при будинкової території.
           
12.Строк сплати за землю.
Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку до 1 травня, до 1 липня видається податкове повідомлення – рішення. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення – рішення.
При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням при будинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки при будинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 
13. Орендна плата.
            Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.
            Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати визначається у договорі оренди відповідно до встановлених ставок річної орендної плати в залежності від виду використання земельної ділянки.
 
13.Індексація нормативної грошової оцінки земель.
Нарахування земельного податку та орендної плати за землю проводиться з урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки.
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                            А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Додаток 2
                                                                       до рішення сільської ради № VI /  72 - 496
                                                                       від 23.06.2015 р.
 
            Розмір річної орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів Кальчицької сільської ради.
 
Назва класифікаційних угруповань
% від нормативної грошової оцінки
1
Для юридичних та фізичних осіб, які діючими нормативними актами України звільнені від сплати земельного податку
3
1.1
За землі під житловою забудовою та індивідуальними гаражами на при будинкових територіях
3
1.2
За земельні ділянки під житловим фондом
10
2
Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
10
3
Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами
10
4
АЗС
10
5
Збір, очищення та розподілення води
5
6
Будівництво
7
7
Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
10
8
Оптова торгівля та посередництво в торгівлі
10
9
Готелі, ресторани, бари
10
10
Їдальні і постачання готової їжі
8
11
Залізничний транспорт
6
12
Міський та автомобільний транспорт
5
13
Транспортування трубопроводами
5
14
Транспортне оброблення вантажів та складування
7
15
Функціонування транспортної інфраструктури
5
16
Поштова та кур'єрська служби
5
17
Зв'язок
10
18
Діяльність з охорони здоров'я людини
3
19
Ветеринарна діяльність
3
20
Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорт
5
21
Індивідуальні послуги
5
22
Сільськогосподарські угіддя
3
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                 А.В.Сагірова
 

 
Державна виконавча служба інформує:
ПОЧАТОК ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ!!!

 

 У разі ненадання боржником у строк, встановлений частиною другою
ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження», для самостійного
виконання рішення документального підтвердження повного виконання
рішення державний виконавець на наступний день після закінчення від
повідних строків розпочинає примусове виконання рішення.

У   разі, якщо при відкритті виконавчого провадження державним виконавцем  
накладено арешт на майно та кошти боржника,  боржник за погодженням з  
державним виконавцем має право у строк до початку примусового виконання  
рішення реалізувати  належне йому майно чи передати кошти в рахунок повного 
або часткового погашення боргу за виконавчим документом.  У разі продажу 
майна  боржника покупець цього майна повинен внести кошти за придбане майно 
на рахунок  органу державної  виконавчої служби у строк до початку примусового 
виконання рішення.  Після внесення покупцем коштів арешт з проданого  майна 
боржника знімається   за    постановою державного виконавця.

 

У разі отримання документального підтвердження про повне виконання рішення
боржником до початку його примусового виконання державний виконавець 
закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому цим Законом.
Виконавчий збір та витрати, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих 
дій, у такому разі з боржника не стягуються.

 

 

Н. Сікора, начальник відділу

 

 

 
Відділ державної виконавчої служби ВРУЮ інформує...
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ!!!
 
         14 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 423-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яким внесені зміни до Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, до статті 57, а саме:
частину другу статті 57 доповнено абзацами шостим і сьомим такого змісту:
"Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання рішення (якщо така постанова не виносилася під час відкриття виконавчого провадження) та не пізніше наступного робочого дня із дня виявлення майна.
Проведення опису майна боржника здійснюється не пізніше ніж протягом місяця з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна";
      Н. Сікора, начальник відділу ДВС Володарського РУЮ
 
 


Страница 10 из 22
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@