Проект регуляторного акту Касянівської сільської ради

 У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
23.12.2016 № VІ/69-754
с. Касянівка
 
Про затвердження  проекту   рішення
«Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради»
 
 
З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст. ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
1.            Затвердити проект рішення Касянівської сільської ради «Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності» (додається)
2.         Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити даний проект рішення із відповідним аналізом на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради.
3.        Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради.
 
 
 
В.о.сільського голови                                                                                               О.В.Мадіна
 
  
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
 
 
«___»______2016 № ________
с. Касянівка
 
 
Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
   
З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності міста безхазяйного майна, на підставі ст.ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада
  ВИРІШИЛА : 1. Затвердити Положення виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради згідно додатку 1. 2. Створити постійну комісію порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради згідно додатку 2. 3. Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного, культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства (Аніміца Л.Х.)  
 
В.о.сільського голови                                                                                                О.В.Мадіна
Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
від «__»______ ____ №______
 

ПОЛОЖЕННЯ
порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
 
1. Загальні положення
1.1.    Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради та подальшого розпорядження ним.
1.2.    У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:
річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки:
майно - окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов'язки;
безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухома річ (нерухоме майно) - об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі.
1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є виконавчий комітет Касянівської сільської ради.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.
1.5. Даний Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.6. Порядок розроблено з метою врегулювання відносин пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна на території Касянівської сільської ради, організацією його збереження та використання впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного.
1.7. Прийняті Касянівською сільською радою акти, пов'язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями на території сільської ради.
2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
2.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, яким стало відомо про розташоване на території Касянівської сільської ради майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Касянівську сільську раду.
2.2. Касянівська сільська рада може з власної ініціативи виявляти безхазяйне майно на території сільської ради.
2.3. Касянівська сільська рада за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об'єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до реєструючих органів.
2.4. З метою з'ясування наявності оформленого права власності або права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об'єкти нерухомого майна, Касянівська сільська рада направляє запит до Держгеокадастру  в Нікольському районі. Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.
2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Касянівської сільської ради спеціалістами КП “ Бюро технічної інвентаризації” Нікольської РДА проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.
2.6. Безхазяйні нерухомі речі, виявлені на території сіл Касянівка, Ключове, Кременівка, Македонівка, Херсонес, селища Асланове, беруться на облік відділом державної реєстрації прав власності на нерухоме майно Нікольської РДА за заявою Касянівської сільської ради.
2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Касянівській сільській раді видається витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.
2.8. Касянівська сільська рада після отримання інформаційної довідки протягом п’яти робочих днів робить оголошення в районній газеті «Заря Приазов’я» про взяття безхазяйної речі на облік.
2.9. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює  Касянівська сільська рада.
2.10. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі Касянівська сільська рада подає до Нікольського районного суду заяву про передачу її у комунальну власність територіальній громаді села.
3.Зберігання безхазяйного нерухомого майна.
3.1. Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Касянівську сільську раду.
3.2. Касянівська сільська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальне підприємство, установи та організації, а також суб'єктів господарювання не комунальної форми власності.
3.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов'язана надавати до Касянівської сільської ради звіти про стан та використання речі. Касянівська сільська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
3.4.  Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач.
3.5. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна.
3.6. Повернення майна власникові провадиться після проведення Касянівською сільською радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
3.7. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Касянівська сільська рада може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.
3.8. Між Касянівською сільською радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.
3.9. За рахунок Касянівської сільської ради проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.
4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності
4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Касянівська сільська рада звертається до Нікольського районного суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади села.
4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади міста  Касянівська сільська рада відповідно до Регламенту Касянівської сільської ради готує на чергову сесію Касянівської сільської ради відповідний проект рішення.
4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності села Касянівська сільська рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою  в особі Касянівської сільської ради.
4.5. Всі майнові спори щодо взятого на облік та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна на території Касянівської сільської ради вирішуються у судовому порядку.
5. Процедура прийняття внесення змін та доповнень.
5.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади затверджується рішенням Касянівської сільської ради.
5.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                                   О.В.Мадіна
              
 
 Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від «__»______ ____ №______
 
С К Л А Д
постійній  комісії порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради
 
№ з/п
ПІБ
Місце роботи, посада
Посада в комісії
1
Мадіна Олена Володимирівна
Касянівська сільська рада, в. о. сільського голови
Голова комісії
2
Авдан Наталя Іванівна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-землевпорядник
Член комісії
3
Темір Альона Михайлівна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-бухгалтер І категорії
Член комісії
4
Тімченко Людмила Миколаївна
Касянівська сільська рада, спеціаліст-бухгалтер І категорії
Член комісії
5
Хаймах Олена Федорівна
Касянівська сільська рада, головний бухгалтер
Член комісії
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                          О.В.Мадіна


АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ
 
проекту рішення Касянівської сільської ради «Про затвердження Положення порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Касянівської сільської ради»
 
1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації. Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність сільської ради щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність, відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна, який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.
2. Цілі державного регулювання
Цілі державного регулювання:
- запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки тощо;
- підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна; - забезпечення надходжень до місцевого бюджету.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
- регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;
- після отримання доручення складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;
- готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
- у встановлений термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;
- підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Касянівської сільської ради;
- на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність.
4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а сааме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями. Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.
5. Строк дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта – необмежений.
6. Визначення показників результативності
Положення розроблене відповідно до законодавства з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.
7. Ефективність способів досягнення цілей
Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до місцевого бюджету. Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним. Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності даного акта з використанням визначених показників результативності акта.
 
 
 
27.12.2016 року
Виконавчий комітет Касянівської сільської ради 
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@