Проект рішення Касянівської сільської ради

  
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
26.01.2017 № УІ/70-778
с. Касянівка
 
 
Про затвердження проекту рішення «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках»
 
Керуючись ст. ст. 26, 65, п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, з метою отримання додаткових доходів сільського бюджету, сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:
1.        Затвердити проект рішення Касянівської сільської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (додається)
2.         Доручити секретарю сільської ради у 10-денний термін з моменту підписання рішення оприлюднити даний проект рішення із відповідним аналізом на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради.
3.        Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради.
 
 
В.о.сільського голови                                                                                            О.В.Мадіна
 
 
 
 
 
 
У К Р А Ї Н А
 
КАСЯНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  НІКОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ
 
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
 
 
с. Касянівка
 
 
Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках
 
Керуючись ст. ст. 26, 65, п. 2 ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, з метою отримання додаткових доходів сільського бюджету, сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:
 
 1.Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 1).
 
2. Створити комісію з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банку (додаток 2).
3. Дозволити в. о. сільського голови Мадіній О.В., за наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального (спеціального) фонду бюджету, розміщувати їх на вкладних (депозитних) рахунках банку, який буде визнано переможцем за підсумками проведеного конкурсу.
4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти  на  постійну  комісію з  питань планування бюджету  і фінансів, соціально - економічного  і культурного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та  житлового-комунального господарства (Аніміца).
 
 
 
 
В.о.сільського голови                                                                    О.В.Мадіна                                                                                                   
 
 
 
 
Додаток 1
рішення сільської ради
 
 
П О Р Я Д О К
проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово
вільних коштів сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки
 
 
1.                 Цей порядок визначає механізм проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки банків (далі – Конкурс).
2.                 Тимчасово вільні кошти сільського бюджету – обсяг коштів, який визначається відповідно до залишків на рахунках загального (спеціального) фонду сільського бюджету, за вирахуванням коштів, необхідних для здійснення фінансування бюджетних установ, передбачених в сільському бюджеті.
3.                 Тимчасово вільні кошти загального (спеціального) фонду перераховуються з рахунків сільського бюджету, відкритих в органах Державної казначейської служби на депозитні рахунки, відкриті у відповідній установі Державного банку України.
4.                 У конкурсі можуть братии участь банки, філії (відділення) яких розташовані в Нікольському районі Донецткої області (далі – банки), за умови якщо:
4.1. Держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу  та/або голосів.
4.2. До яких протягом останнього року Національний банк не застосувував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
5.                 Банківська установа для розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету визначається на конкурсній основі і комісією.
6.                 Основним завданням комісії є:
- Організація та проведення конкурсу, контроль за розміщенням тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету.
- Забезпечення рівних умов для всіх учасників конкурсу, об’єктивного та прозорого вибору банку-переможця.
- Нерозголошення конфіденційної інформації.
- Оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
0.                   Оголошення про конкурс та умови його проведення публікуються в газеті «Заря Приазов’я» та на веб-сайті Нікольської районної ради не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу.
Оголошення повинно містити такі відомості:
- місце знаходження та контактні телефони комісії;
- умови та місце проведення конкурсу;
- граничний термін подання конкурсних пропозицій;
- основні вимоги до кандидатів.
Документи, що надійшли після встановлення граничного строку подання конкурсних пропозицій, комісією не розглядаються. Подані на конкурс документи не повертаються.
7.                 Для участі в конкурсі претендент повинен подати комісії такі документи:
- заяву на участь в конкурсі;
- довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку – претендента під час проведення конкурсу;
- засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претиндента;
- копію банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій, засвідчені банком;
- інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу Національним банком України протягом 6 місяців;
- інформацію про фінансовий стан банку-претиндента за останній звітний рік та за станом на 1 число місяця, в якому подаються документи;
- інформацію про дотримання банком-претиндентом економічних нормативів протягом 6 місяців;
- інформацію про дотримання банком нормативу резервування протягом 6 місяців;
- відповідність стану формування резервів банку вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам Національного банку України;
- інформацію про обсяг регулятивного капіталу (із зазначенням його розміру на останню звітну дату в гривнях) і його відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
- інформацію про частку прострочених і сумнівних кредитів у кредитному портфелі;
- баланс на останню звітну дату банку-претиндента;
- інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу податковими органами протягом останнього року.
- конкурсну пропозицію, суттєвими умовами якої є:
а) річна процентна ставка з депозиту;
б) порядок зміни річної процентної ставки;
в) порядок повернення до сільського бюджету коштів з депозитного рахунку;
г) порядок виплати відсотків.
Інформація та дані, передбачені у п.п. 7.5 -7.12, повинні бути підтверджені територіальними управліннями Національноо банку України, що здійснює нагляд за його діяльністю, в письмовому вигляді, а п. 7.13 – територіальним податковим органом.
Банк-переможець конкурсу до підписання договору додатково подає комісії інформацію та дані передбачені у п.п. 7.3 -7.5, завірені нотаріально.
8.                 Банк-претендент подає документи в конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється у чотирьох місцях печаткою банку.
9.                 Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії по мірі їх надходження.
10.             Протягом 5 робочих днів після закінчення кінцевого терміну подання конкурсної документації комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною документацією та дає оцінку конкурсним пропозиціям. При розгляді пропозиції комісія в першу чергу бере до уваги запропоновану річну процентну ставку, надалі беруться до уваги інші підпункти п. 7.12 та фінансовий стан відповідної банківської установи. За наявної вичерпної інформації та документів рішення про визначення  переможців приймається комісією в день відкриття конвертів. В разі, коли інформація та документи, що мстяться у конкурсній документації, є недостатніми для прийняття рішення  про визначення переможцями, комісія має право звернутися до банків-претендентів за роз’ясненням та наданням додаткової інформації та документів стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 10 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.
11.             Конкурс проводиться за наявності не менше двох пропозицій бінків, які прийняті до розгляду.
12.             Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
13.             Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, зобов’язана: організувати вивчення пропозицій щодо умов розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, які надійшли відповідно до заявок-пропозицій, направлених до них Касянівською сільською радою, протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від банків; опрацювати, всебічно вивчити та об’єктивно оцінити надіслані установами банків пропозиції щодо розміщення вільних коштів; визначити найвигідніші умови та зробити висновок щодо можливості розміщення тимчасово вільних коштів у відповідних установах державних банків; визначити переможця конкурсу.
14.             Комісія в межах своєї компетенції має право:
- приймати рішення в межах своєї компетенції;
- звертатися до установ банків, які подали пропозиції, за роз’ясненням та наданням додаткової інформації; 
- одержувати від органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію;
- розглядати на своїх засіданнях інформацію, що надійшла від установ державних банків, а також будь-яку іншу інформацію щодо їх діяльності;
- аналізувати матеріали засобів масової інформації;
- залучати до роботи з питань вивчення умов розміщення коштів на депозитних рахунках державних банків представників сільської ради за погодженням з сільським головою, їх уповноваженими органами.
15. Рішення комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
16. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.
17. Протокол про визначення переможця конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту його підписання надається відділу бухгалтерського обліку та звітності і є підставою для укладання договору з переможцем конкурсу. Договір повинен бути укладений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після підписання протоколу про визначення переможця конкурсу. Договір укладається строком до останнього робочого дня поточного року.
18. Кошти (відсотки), одержані від розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду сільського бюджету за ККД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                    О.В.Мадіна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
рішення сільської ради
 
 
 
С К Л А Д
комісії з відбору банків для розміщення тимчасово вільних
коштів сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки
 
 
 
Голова комісії         – Мадін Віктор Анастасійович – депутат сільської ради, член постійної бюджетної комісії.
Секретар комісії     – Шапошнікова Ірина Анатоліївна, депутат сільської ради, спеціаліст І категорії сільської ради
 
Члени комісії:
 
- Єрик Василь Васильович – депутат сільської ради;
- Кузіна Оксана Сергіївна – депутат сільської ради.
- Хаймах Олена Федорівна – головний бухгалтер сільської ради;
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                    О.В.Мадіна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту рішення сільської ради „Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках”
 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 475, від 23 жовтня 2013 року № 772, від 30 червня 2015 № 444, проектом рішення сільської ради «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» пропонується  затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки, що дозволяє ефективніше, при цьому збільшуючи обсяг коштів, розміщувати кошти загального (спеціального) фонду сільського бюджету в установах банків.
Проблема полягає в пошуку інших джерел наповнення сільського бюджету. Для цього знайдено механізм  розміщення тимчасово вільних коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на вкладні (депозитні) рахунки в установах банку.
Таким чином, у зв’язку з вищенаведеним та існуючою можливістю збільшити доходну частину сільського бюджету, необхідно врегулювати питання щодо розміщення коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку.
Застосування порядку проведення відбору банків дасть можливість:
- відібрати банківську установу з найвищою відсотковою ставкою.
- отримати додатковий дохід до сільського бюджету.
2. Визначення цілей державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є:
- підвищення прозорості дій Касянівської сільської ради щодо відбору банку для розміщення коштів сільського бюджету;
- вибір банків з найбільшими відсотковими ставками;
- забезпечення ефективного розміщення коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку;
- збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок отриманих відсотків від розміщених коштів на депозитному рахунку.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Альтернативою до запропонованого регулювання є відмова від прийняття даного рішення сільської ради. Однак, якщо залишити питання не врегульованим, то буде неможливим отримання надходжень до доходної частини сільського бюджету від розміщення коштів загального (спеціального) фонду.
Перевагами обраного способу регулювання є:
·                     прозорість процесу відбору банків;
·                     встановлення єдиних вимог до банків;
·                     вибір банків з найбільшими відсотковими ставками;
·                     дотримання рівності для банків у процесі проведення відбору;
·                     отримання найбільшого додаткового доходу.
Тому пропонується затвердити дане рішення сільської ради, завдяки чому стане можливим досягнення встановлених цілей.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту
Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є:
- проведення конкурсу з відбору банків на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів сільського бюджету, що дасть можливість забезпечити: ефективне розміщення коштів загального (спеціального) фонду сільського бюджету на депозитному рахунку;
- збільшення надходжень до сільського бюджету коштів шляхом розміщення на депозитному рахунку коштів та отримання відсотків.
Заходи:
- проведення засідань комісії з відбору банків на право розміщення на вкладні (депозитні) рахунки тимчасово вільних коштів сільського бюджету;
- визначення банку – переможця, в якому буде розміщено кошти;
- договірні відносини з банком – переможцем щодо розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів сілького бюджету;
- отримання відсотків до доходної частини сільського бюджету.
5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Запропонованим проектом регуляторного акту «Про розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках» у разі досягнення  встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання - банків, тому що вони не несуть фінансових витрат для участі у конкурсі, крім оформлення документів для подачі до конкурсної комісії, а сільська рада отримує доход.
Вигода від запропонованого регуляторного акта  буде  отримана у вигляді отриманого доходу та використання його на вирішення соціально - економічних проблем ради та її мешканців.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта досягнення встановлених цілей можливе тому, що:
- затверджене рішення сільської ради регламентує роботу конкурсної комісії, що дозволить досягти законного, об’єктивного вирішення питання щодо відбору банків – претендентів для розміщення коштів;
- затвердженим рішенням також визначається перелік документів, які повинні надійти до конкурсної комісії від банків – претендентів для оцінки найкращих пропозицій для розміщення коштів.
В перспективі після  відбору найкращих пропозицій від банків, та розміщенні коштів в установах банків будуть отримані відсотки із зарахуванням їх до доходної частини загального (спеціального) фонду сільського бюджету.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод внаслідок дії регуляторного акта
 
Суб’єкти
впливу
Вигоди
Витрати
Касянівська сільська рада Нікольського району
Збільшення надходжень до сільського бюджету від отри-маних відсотків розміщених коштів загального (спеціального) фонду в установах банків
Часові витрати на перевірку документів банків - претендентів та підготовку матеріалів на розгляд комісії
Банки - претенденти
Вигоди у формі збільшення  оборотних коштів
Часові витрати на подання заяви та відповідних документів на участь у конкурсі
Громадяни
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта, за рахунок збільшення коштів шляхом нарахування відсотків до доходної частини відповідного бюджету матимуть можливість вирішення соціальних потреб, через фінансування відповідних заходів программ сільської ради.
 
 
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта має необмежений термін.
Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі зміною законодавства, які призведуть до неефективності регуляторного акту, який розробляється.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
                                                                                     
 
Фонд
2017
Розміщено
коштів
Заплановане отримання доходів
Загальний фонд
 1000000,00
47500,00
Спеціальний фонд
0
0
Всього
 1000000,00
47500,00
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
 
Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта
№ з/п
Захід
Відповідальний за виконання
1.
Аналіз динаміки розміщення тимчасово вільних залишків на рахунку загального (спеціального) фонду сільського бюджету
Головний бухгалтер сільської ради
2.
Аналіз розміру доходів отриманих від розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету
Головний бухгалтер сільської ради
 
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено за підсумками проведеного засідання комісії з відбору банків на право розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів сільського бюджету та аналізу інформації отриманої від визначеного банку – переможця щодо відсоткових ставок, умов та можливостей.
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                       О.В.Мадіна
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@