комунальні установи

КЗ  ясла/садок   № 1 "СОНЕЧКО"

altaltalt
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  НІКОЛЬСЬКИЙ  ЯСЛА-САДОК

№1 «СОНЕЧКО» 

 
ПОГОДЖЕНО
Відділ освіти Володарської райдержадміністрації
_________________    А.П. Третяк
«____»_______________2016 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії  районної ради
__12.07.2016____№ 7/12-139__
Голова Нікольської районної ради __________________             В.М.Мітько
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НІКОЛЬСЬКИЙ  ЯСЛА-САДОК
№1 «СОНЕЧКО»
НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
смт Нікольське
2016 рік
 
 
 
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НІКОЛЬСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1 «СОНЕЧКО» НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва -  КЗ НІКОЛЬСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №1 «СОНЕЧКО»  (далі – ясла-садок) - є комунальним дошкільним закладом освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського району в особі Нікольської районної ради.
1.2. Власником ясла-садка є Нікольська районна рада (далі Власник) на підставі рішення від "12 "січня 2015 року, № _6\ 49 - 471
1.3. Юридична адреса дошкільного закладу:
            87000, Україна,
            Донецька область,
Нікольський район,
            смт Нікольське,
            вул. Затишна, б. 12
1.4. Ясла-садок є юридичною особою, неприбутковим закладом, має печатку і штамп, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунок в органах Державного казначейства.
1.5. Управління ясла садком здійснює Власник, а з питань дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти - відділ освіти райдержадміністрації.
1.6. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими  законодавчими   актами,   актами   Президента   України,  Кабінету Міністрів,  наказами МОН,  інших центральних  органів  виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування, Положенням та власним статутом.
            1.7. Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.8. Діяльність ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.9. Ясла-садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.10. Взаємовідносини між ясла-садком і органами влади, юридичними і фізичними особами визначаються законодавством та угодами, що укладені між ними.
 
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЛА-САДКА
2.1. Заклад розрахований на 140 місць.
2.2. Прийом   дітей   до   ясла-садка здійснюється  керівником  протягом  календарного  року. Для зарахування дитини у ясла-садок необхідно пред'явити:
- заяву,
- медичну довідку про стан здоров'я дитини,
- медичну довідку про епідеміологічне оточення,
- свідоцтво про народження дитини,
- ідентифікаційний код,
- документи для встановлення батьківської плати,
            -  та інші документи згідно діючого законодавства
            2.3. Під час прийому дитини до ясла-садка, завідуючий   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. 
 

2.4. Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних
навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.5. У ясла-садку функціонують групи загального розвитку  та одна група ясельна.
2.6. Ясла-садок має групи з денним режимом перебування дітей.
2.7. Наповнюваність груп дітьми становить: 15-25 дітей в групах.
2.8. За дитиною зберігається місце у ясла-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей із ясла-садка може здійснюватись:
- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ясла-садку;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
Адміністрація ясла-садка   зобов'язана  письмово  повідомити  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
            Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного навчального закладу.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЛА-САДКА

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем протягом 12 годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 700 до 1900
3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 700 до 1900.
3.4. За поданням власника виконком Володарської селищної ради, на території якої розташований заклад може змінювати режим роботи ясла-садка.
 
 
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Навчальний рік у ясла-садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  З 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Ясла-садок здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи дитячого-садка схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою закладу і погоджується з районним відділом освіти.  План роботи на оздоровчий період погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою.
4.4. У дитячому-садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо.
 
 
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 
5.1. У ясла-садку встановлено 3-х разове харчування.
5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідуючого .
       5.3. Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі не менше 50 відсотків  від вартості харчування на день.
       Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній  квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
 
VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Д ІТЕЙ.
 
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  органом охорони здоров’я на безплатній основі Володарської ЦРЛ, лікарями дитячої поліклініки.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотримання м санітарно-гігієнічних норм та правил.
6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ясла-садку є: діти дошкільного віку, завідуючий, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
7.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
-                     своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
-                     своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
-          слідкувати за станом здоров'я дитини;
-  інші права, що не суперечать законодавству України.
7.4. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.6. Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну,експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.7. Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
-  виконувати накази та розпорядження керівництва;
-  інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.
7.9. Працівники ясла-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.
7.10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди при Володарській центральній районній лікарні.
7.11. Педагогічні працівники ясла-садка підлягають проходженню курсів підвищення кваліфікації та атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 
8.1. Управління ясла-садком здійснюється Власник.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясла-садка здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади засновником за погодженням з районним відділом освіти.
8.3. На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Посадові обов'язки завідувача не можуть виконуватись за сумісництвом, так само забороняється завідувачам працювати за сумісництвом в інших установах.
Завідувач підпорядковується безпосередньо Засновнику, а з питань дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти районному відділу освіти.
Завідувач у межах своєї компетенції видає обов'язкові для виконання накази для будь-якого підпорядкованого йому працівника. Завідувач уповноважений відміняти розпорядження будь-якого іншого працівника ясла-садка.
8.4.                         Завідувач у своїй діяльності керується Конституцією та
іншими Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, Засновника, відділів освіти всіх рівнів з питань функціонування та діяльності ясла-садка, а також статутом та Колективним договором. Завідувач ясла-садка повинен дотримується Конвенції про права дитини.
8.5.               Обов’язки завідувача ясла-садка:
Завідуючий ясла-садком в своїй роботі:
-                     відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,
-                     визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
-                      здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
-                     діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
-                      розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
-                      приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
-                      видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
-                      затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу та районним відділом освіти;
-                      забезпечує та контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
-                     затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
-                      забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
-                      контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
-                      підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
-                      організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
-                      щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
 - звітує перед засновником про роботу ясла-саду та його господарську та фінансову діяльність та про інші питання згідно відповідних вимог та строків наданих засновником.
8.6. Права завідуючого ясла-садком:
Завідувач має право, в межах своєї компетенції:
- видавати накази й давати розпорядження працівникам ясла-садка;
- заохочувати й притягати до дисциплінарної відповідаль­ності працівників.
- бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з вихованцями.
- вносити в необхідних випадках тимчасові зміни в графік роботи ясла-садка.
- делегувати свої повноваження, видавати доручення, діяти від імені закладу, представляти його в усіх державних, громадських органах.
8.7. Відповідальність
Завідувач несе відповідальність:
- за життя і здоров'я вихованців і працівників під час навчально-виховного процесу, за дотримання прав і свобод дітей і працівників ДНЗ в установленому законодавством України порядку.         
- за внесення батьківської плати за утримання дітей у дошкільному закладі.
- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин своїх посадових обов'язків, вимог чинного законодавства;
- за порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил.
8.8. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.
 До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
 Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
 Педагогічна рада закладу:
- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
 Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
 Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
8.9. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 50%, батьків 50%.  Термін їх повноважень становить один рік.
 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
 Загальні збори:
-                      приймають Статут, зміни і доповнення;
-                      обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
-                      заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
-                      розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
-                      затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
 Кількість засідань ради визначається за потребою.
 Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
 Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
 
IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
9.1. Власник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і капітальний ремонт приміщень.
9.2. Майно належить ясла-садку на праві оперативного управління
 
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
 10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
-  районного бюджету у розмірі не менше чим передбаченому нормативами фінансування на відповідний рік згідно Закону України «Про державний бюджет України», за умови стовідсоткового виконання зобов`язань державним бюджетом та пропорційно виконанню дохідної частини бюджету селищної ради;
-  батьків або осіб, які їх замінюють;
-  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
Кошти, що надходять з додаткових джерел не підлягають вилученню, і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Власником має право:
 придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
10.5. Збитки завдані ясла-садку внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
10.6 Ясла-садок не несе відповідальності по зобов’язанням Власника.
            10.7.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЛА-САДКА
 
11.1. Загальний контроль за діяльністю ясла-садка здійснює Власник.
11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація у порядку та в строки  встановлені Міністерством освіти і науки України.
11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється районний відділ освіти.
 
ХП. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 
12.1 Припинення діяльності ясла садка проводиться шляхом реорганізації чи ліквідації за рішенням Власника або за рішенням суду. у Порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за згодою територіальної громади.
12.2. Передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
12.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється за рішенням Власника або іншим органом, визначеним законодавством.
12.4. Ясла-садок вважаються таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.
 
 
 
Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 10 10
Установа Комунальний заклад Нікольський сяла-садок №1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544172
Територія 215,смт. Нікольське за КОАТУУ 1421755100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 01084
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 1 436 404 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 90 161 -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 1 526 566 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 29 728 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 29 728 -
Усього доходів 2200 1 556 294 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 1 473 911 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 72 603 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 1 546 514 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 29 728 -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 29 728 -
Усього витрат 2380 1 576 242 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -19 948 -
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 1 546 514 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 - - - - 318 720 448 448 81 896 -366 552
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 318 720 348 448 72 603 -275 845
Бюджетні асигнування 2555 1 731 790 1 731 790 1 336 404 -395 386 - 100 000 100 000 -
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 1 731 790 1 731 790 1 336 404 -395 386 318 720 448 448 181 896 -266 552
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 1 415 882 1 415 882 1 108 493 -307 389 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 315 908 542 781 226 511 -316 270 318 720 348 448 102 331 -246 117
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 3 400 3 400 696 -2 704 - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - 100 000 100 000 -
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 1 735 190 1 962 063 1 335 699 -626 364 318 720 448 448 202 331 -246 117
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 -3 400 -230 273 705 230 978 - - -20 435 -20 435
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 910 146 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 198 347 -
Матеріальні витрати 2840 467 053 -
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 696 -
Усього 2890 1 576 242 -
Керівник (посадова особа) Паскалова І.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, 
на якого покладено виконання 
обов’язків бухгалтерської служби) Ушуллу А.С.
(підпис) (ініціали та прізвище)
 
 
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)
за ІІІ квартал 2017 р.
Комунальний заклад Нікольський ясла- садок №1 "Сонечко" Нікольської районної ради Донецької області коди
Установа за ЄДРПОУ 36544172
Територія 215,смт. Нікольське за КОАТУУ 1421755100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 097 983,06 1 731 790,06 - 1 336 404,38 1 335 699,17 705,21
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 097 983,06 - - 1 336 404,38 1 335 699,17 705,21
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 782 075,00 - - 1 108 493,00 1 108 493,00 -
Оплата праці  2110 040 1 460 717,00 1 160 559,00 - 910 146,00 910 146,00 -
  Заробітна плата 2111 050 1 460 717,00 - - 910 146,00 910 146,00 -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 321 358,00 255 323,00 - 198 347,00 198 347,00 -
Використання товарів і послуг 2200 080 312 508,06 - - 226 835,65 226 510,65 325,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 10 870,00 - - 10 090,00 9 765,00 325,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 119 058,06 119 058,06 - 70 999,68 70 999,68 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 14 180,00 - - 13 474,11 13 474,11 -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 168 400,00 168 400,00 - 132 271,86 132 271,86 -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 4 000,00 - - 3 893,40 3 893,40 -
  Оплата електроенергії 2273 180 94 400,00 - - 58 378,46 58 378,46 -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 70 000,00 - - 70 000,00 70 000,00 -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 3 400,00 - - 1 075,73 695,52 380,21
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 28 450,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.    
Керівник    Паскалова І.В.
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   Ушуллу А.С.
"10"жовтня 2017 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 alt
 altaltaltalt
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НІКОЛЬСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК № 3 «РОМАШКА»


ПОГОДЖЕНО
В.о. начальника відділу освіти Нікольської райдержадміністрації
_________________    В.О.Токарєв
«____»_______________2016 р.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії  районної ради
__12..07. 2016_№  7/12-139____
Голова Нікольської районної ради __________________   В.М.Мітько
 
  
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НІКОЛЬСЬКОГО ЯСЛА-САДКА № 3 «РОМАШКА»
НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
(нова  редакція)
 
 
 
 
 
 
 
смт  Нікольське
2016 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НІКОЛЬСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК № 3 «РОМАШКА» НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва: КЗ НІКОЛЬСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК № 3 «РОМАШКА»  (далі – ясла-садок) - є комунальним дошкільним закладом освіти, який знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, що перебуває в управлінні Нікольської районної ради.
1.2. Власником ясла-садка є Нікольська районна рада (далі Власник) на підставі рішення від "12" січня 2015 року, № 6/49-471.
1.3. Юридична адреса дошкільного закладу:
            87000, Україна,
            Донецька область,
            Нікольський район,
            смт  Нікольське,
            вул. Зої Космодем’янської, б. 8
1.4. Ясла-садок є юридичною особою, неприбутковим закладом, має печатку і штамп, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.
1.5. Управління ясла-садком здійснює Власник, а з питань дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти - районний відділ освіти.
1.6. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими  законодавчими   актами,   актами   Президента   України,  Кабінету Міністрів ,  наказами МОН,  інших центральних  органів  виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування, Положенням та власним статутом.
            1.7. Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.8. Діяльність ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.9. Ясла-садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.10. Взаємовідносини між ясла-садком і органами влади, юридичними і фізичними особами визначаються законодавством та угодами, що укладені між ними.
 
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЛА-САДКА
 
2.1. Заклад розрахований на 140 місць.
2.2. Прийом   дітей   до   ясла-садка здійснюється  керівником  протягом  календарного  року. Для зарахування дитини у ясла-садок необхідно пред'явити:
- заяву;
- медичну довідку про стан здоров'я дитини;
- медичну довідку про епідеміологічне оточення;
- свідоцтво про народження дитини;
- ідентифікаційний код;
- документи для встановлення батьківської плати;
- та інші документи згідно діючого законодавства.
2.3. Під час прийому дитини до ясла-садка, завідуючий   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із Статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.4. Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які
їх замінюють.
 2.5. У ясла-садку функціонують групи загального розвитку.
            2.6. Ясла-садок має групи з денним режимом перебування дітей.
2.7. Наповнюваність груп дітьми становить: 15-25 дітей в групах.
2.8. За дитиною зберігається місце у ясла-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей із ясла-садка може здійснюватись:
-  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ясла-садку;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
                Адміністрація ясла-садка   зобов'язана  письмово  повідомити  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
               Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного навчального закладу.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЛА-САДКА

 
3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем протягом
12 годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 630 до 1830
3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 630 до 1830.
3.4. За поданням Власника виконком Нікольської селищної ради, на території якої розташований заклад, може змінювати режим роботи ясла-садка.
 
 
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Навчальний рік у ясла-садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  З 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Ясла-садок здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи ясла-садка схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою закладу і погоджується з районним відділом освіти.  План роботи на оздоровчий період погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою.
4.4. У дитячому садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, еколого-валеологічний, економічна грамота, музичний, гуманітарний тощо.
 
 
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 
5.1. У ясла-садку встановлено 3-х разове харчування.
5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідуючого .
      5.3. Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі 50 відсотків  від вартості харчування на день.
 Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній  квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
 
VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ.
 
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  органом охорони здоров’я на безплатній основі Нікольської ЦРЛ, лікарями дитячої поліклініки.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ясла-садку є: діти дошкільного віку, завідуючий, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
7.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
-         своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
-         своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
-         слідкувати за станом здоров'я дитини;
 - інші права, що не суперечать законодавству України.
7.4. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.6. Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну,експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.7. Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 - виконувати накази та розпорядження керівництва;
 - інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.
7.9. Працівники ясла-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.
7.10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди при Нікольській центральній районній лікарні.
7.11. Педагогічні працівники ясла-садка підлягають проходженню курсів підвищення кваліфікації та атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 
8.1. Управління ясла-садком здійснюється його Власником.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясла-садка здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади районним відділом освіти за погодженням з Власником.
8.3. На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Посадові обов'язки завідувача не можуть виконуватись за сумісництвом в інших установах.
Завідувач підпорядковується безпосередньо Власнику, а з питань дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти районному відділу освіти.
Завідувач у межах своєї компетенції видає обов'язкові для виконання накази для будь-якого підпорядкованого йому працівника. Завідувач уповноважений відміняти розпорядження будь-якого іншого працівника ясла-садка.
8.4.                       Завідувач у своїй діяльності керується Конституцією та іншими Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, Власника, відділів освіти всіх рівнів з питань функціонування та діяльності ясла-садка, а також статутом та Колективним договором. Завідувач ясла-садка повинен дотримуватись Конвенції про права дитини.
8.5.              Обов’язки завідувача ясла-садка:
Завідуючий ясла-садка в своїй роботі:
-                     відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,
-                     визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
-                     здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
-                     діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
-                     розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
-                     приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
-                     видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
-                     затверджує штатний розклад за погодженням із Засновником (Власником) дошкільного закладу та районним відділом освіти;
-                     забезпечує та контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
-                     затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
-                     забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
-                     контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
-                     підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
-                     організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
-                     щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
-                     звітує перед Власником про роботу ясла-садка та його господарську та фінансову діяльність та про інші питання згідно відповідних вимог та строків наданих Власником.
8.6. Права завідуючого ясла-садком:
Завідувач має право, в межах своєї компетенції:
- видавати накази й давати розпорядження працівникам ясла-садка;
- заохочувати й притягати до дисциплінарної відповідаль­ності працівників;
- бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з вихованцями;
- вносити в необхідних випадках тимчасові зміни в графік роботи ясла-садка;
- делегувати свої повноваження, видавати доручення, діяти від імені закладу, представляти його в усіх державних, громадських органах.
8.7. Відповідальність.
Завідувач несе відповідальність:
- за життя і здоров'я вихованців і працівників під час навчально-виховного процесу, за дотримання прав і свобод дітей і працівників ДНЗ в установленому законодавством України порядку;                                                                    
- за внесення батьківської плати за утримання дітей у дошкільному закладі;
- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин своїх посадових обов'язків, вимог чинного законодавства;
- за порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил.
8.8. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.
 До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
 Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
 Педагогічна рада закладу:
- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
 Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
 Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
8.9. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 50%, батьків 50%.  Термін їх повноважень становить один рік.
 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
 Загальні збори:
-         приймають Статут, зміни і доповнення;
-         обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
-         заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
-         розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
-         затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
 Кількість засідань ради визначається за потребою.
 Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
 Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
 
IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
9.1. Власник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і капітальний ремонт приміщень.
9.2. Майно належить ясла-садку на праві оперативного управління.
 
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
 10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
 - районного бюджету у розмірі не менше чим передбаченому нормативами фінансування на відповідний рік згідно Закону України «Про державний бюджет України», за умови стовідсоткового виконання зобов`язань державним бюджетом та пропорційно виконанню дохідної частини бюджету селищної ради;
-         батьків або осіб, які їх замінюють;
-         добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
-         інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
Кошти, що надходять з додаткових джерел не підлягають вилученню, і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Власником має право:
-         придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
-         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
-         здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням Власника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
10.5. Збитки завдані ясла-садку внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
10.6. Ясла-садок не несе відповідальності по зобов’язанням Власника.
10.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЛА-САДКА
 
11.1. Загальний контроль за діяльністю ясла-садка здійснює Власник.
11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація у порядку та в строки  встановлені Міністерством освіти і науки України.
11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснює районний відділ освіти.
 
ХП. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 
12.1 Припинення діяльності ясла садка проводиться шляхом реорганізації чи ліквідації за рішенням Власника або за рішенням суду. у Порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за згодою територіальної громади.
12.2. Передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
12.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється за рішенням Власника або іншим органом, визначеним законодавством.
12.4. Ясла-садок вважаються таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.
 
Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)     01
Установа Комунальний заклад Нікольський ясла-садок №3 "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544146
Територія 215 см. Нікольське за КОАТУУ 1421755100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки за КОДУ 01084
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 1 817 418 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 82 271 -
Доходи від продажу активів 2030 19 000 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 1 918 689 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 8 082 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 8 082 -
Усього доходів 2200 1 926 771 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 1 586 150 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 72 575 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 997 -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 1 659 722 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 8 082 -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 8 082 -
Усього витрат 2380 1 667 804 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 258 967 -
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 1 667 804 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - -  
Неподаткові надходження 2550 - - - - 311 250 338 332 113 587  
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - -  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - -  
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - -  
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 311 250 338 332 113 587  
Бюджетні асигнування 2555 2 152 928 2 152 928 1 817 418 -335 510 - 142 000 142 000  
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - -  
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - -  
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - -  
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - -  
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - -  
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - -  
Інші надходження 2585 - - - - - - -  
Усього доходів  2600 2 152 928 2 152 928 1 817 418 -335 510 311 250 480 332 255 587  
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 1 153 688 1 272 305 1 073 075 -199 230 - - -  
Використання товарів і послуг 2620 56 301 877 223 485 927 -391 296 311 250 338 332 80 657  
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - -  
Поточні трансферти 2640 - - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - -  
Інші поточні видатки 2660 1 000 3 400 997 -2 403 - - -  
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - -  
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - 142 000 140 430  
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - -  
Усього витрат 2780 1 210 989 2 152 928 1 559 999 -592 929 311 250 480 332 221 087  
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790   - 257 419 257 419 - - 34 500  
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 868 491 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 204 584 -
Матеріальні витрати 2840 585 650 -
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 997 -
Усього 2890 1 659 722 -
Керівник (посадова особа) Л.П.Цапок
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, 
на якого покладено виконання 
обов’язків бухгалтерської служби) А.С.Ушуллу
(підпис) (ініціали та прізвище)
 
 
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)
за ІІІ квартал 2017 р.
коди
Установа Комунальний заклад Нікольський ясла-садок №3 "Ромашка" Нікольської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 36544146
Територія 215 см. Нікольське за КОАТУУ 1421755100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган  з питань освіти і науки,молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 559 865,55 2 152 927,55 - 1 817 418,00 1 559 998,83 257 419,17
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 559 865,55 - - 1 817 418,00 1 559 998,83 257 419,17
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 679 243,00 - - 1 153 518,00 1 073 075,34 80 442,66
Оплата праці  2110 040 1 379 856,00 1 046 300,00 - 948 934,00 868 491,34 80 442,66
  Заробітна плата 2111 050 1 379 856,00 - - 948 934,00 868 491,34 80 442,66
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 299 387,00 226 005,00 - 204 584,00 204 584,00 -
Використання товарів і послуг 2200 080 877 222,55 - - 660 500,00 485 926,91 174 573,09
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 367 315,00 - - 283 015,00 257 015,00 26 000,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 177 262,55 177 262,55 - 72 340,00 72 339,97 0,03
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 127 344,00 - - 118 344,00 5 620,44 112 723,56
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 205 301,00 205 301,00 - 186 801,00 150 951,50 35 849,50
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 5 000,00 - - 5 000,00 2 989,48 2 010,52
  Оплата електроенергії 2273 180 60 301,00 - - 41 801,00 41 801,00 -
  Оплата природного газу 2274 190 140 000,00 - - 140 000,00 106 161,02 33 838,98
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 3 400,00 - - 3 400,00 996,58 2 403,42
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 498 059,00 X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.    
Керівник    Л.П.Цапок
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   А.С.Ушуллу
"10"жовтня 2017 року (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 
 
 
 
 


Комунальний заклад Малоянисольський ясла-садок № 10

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altalt

altaltaltaltaltalt
alt
alt

                       ТОПОЛИНСЬКИЙ  ЯСЛА-САДОК «ТОПОЛЬОК»

НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)
за ІІІ квартал 2017 р.
коди
Установа Коммунальний заклад Тополинський ясла-садок "Топольок" Нікольської районної ради за ЄДРПОУ 36878055
Територія 225 село Тополине за КОАТУУ 1421787000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 890 563,20 780 763,20 - 596 888,00 564 739,91 - 32 148,09
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 890 563,20 - - 596 888,00 564 739,91 - 32 148,09
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 735 435,00 - - 511 133,00 498 463,66 - 12 669,34
Оплата праці  2110 040 602 189,00 512 189,00 - 414 716,00 402 079,46 - 12 636,54
  Заробітна плата 2111 050 602 189,00 - - 414 716,00 402 079,46 - 12 636,54
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 133 246,00 113 446,00 - 96 417,00 96 384,20 - 32,80
Використання товарів і послуг 2200 080 152 728,20 - - 85 755,00 66 276,25 - 19 478,75
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 10 840,00 - - 7 300,00 - - 7 300,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 77 292,20 77 292,20 - 31 320,00 24 764,73 - 6 555,27
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 18 961,00 - - 2 500,00 1 132,00 - 1 368,00
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 45 635,00 45 635,00 - 44 635,00 40 379,52 - 4 255,48
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 500,00 - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 30 135,00 - - 29 635,00 25 381,72 - 4 253,28
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 15 000,00 - - 15 000,00 14 997,80 - 2,20
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 2 400,00 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 32 201,00 X X X X X
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.    

    Затверджений у сумі: Дев'ятсот шістдесят тисяч двісті вісімдесят три грн. 20 коп. (960283 грн. 20коп.)
(сума словами і цифрами)
Кошторис на  2017 рік 
36878055Комунальний заклад  Тополинський ясла-садок "Топольок"Нікольської  районної ради Донецької області
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с. Тополине, Нікольський р-н., Донецька обл.
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: районний
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 070101 Дошкільні заклади освіти. (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 890563,20 69720,00 960283,20
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 890563,20 X 890563,20
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 69720,00 69720,00
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 69720,00 69720,00
 (розписати за підгрупами)        
- плата за послуги,що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 69720,00 69720,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
- інші надходження, у тому числі:   X 0,00 0,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X    
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 890563,20 0,00 890563,20
Поточні видатки 2000 890563,20 0,00 890563,20
Оплата праці 2110 602189,00 0,00 602189,00
Заробітна плата 2111 602189,00 0,00 602189,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 133246,00 0,00 133246,00
Використання товарів і послуг 2200 152728,20 69720,00 222448,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10840,00 0,00 10840,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 77292,20 69720,00 147012,20
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 18961,00 0,00 18961,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 45635,00 0,00 45635,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 500,00 0,00 500,00
Оплата електроенергії 2273 30135,00 0,00 30135,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 15000,00 0,00 15000,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280   0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 2400,00 0,00 2400,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
   * До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
   *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


Розшифровка до форми №4-2м
Комунальний заклад Тополинський ясла-садок «Топольок» Нікольської районної ради
                   Перелік товарів,робіт та послуг,отриманих,як благодійні внески.
 
Предмет закупівлі
Одиниці виміру
Кількість
Вартість
КЕКВ 2210
 
 
 
Харчовий контейнер
Шт.
1
75,00
цемент
Шт.
2
98,00
Пері ходник
Шт.
2
47,00
Трійник110*50*90
Шт.
2
43,60
Шланг вода
Шт.
2
92,00
Коліно
Шт.
1
19,90
Трійник110*110*45
Шт.
2
65,40
Трійник110*110*90
Шт.
1
31,35
труба
Шт.
3
135,00
Гофра д/унітаза
Шт.
2
132,00
Унітаз-компакт
Шт.
2
1998,00
Смеситель кух.
Шт.
1
185,00
Смеситель умив.
Шт.
2
220,00
Двірний блок
Шт.
1
7400,00
вогнегасник
Шт.
4
1196,00
цемент
Шт.
16
1048,00
пісок
Шт.
73
949,00
штора
М.
25
3105,00
Ізвісткова паста
Шт.
30
330,00
цемент
Шт.
2
132,00
Зебра емаль
Шт.
1
115,00
Зебра емаль
Шт.
1
145,00
Зебра емаль
Шт.
1
108,00
ВДА мат.
Шт.
1
96,00
Мінівалік
Шт.
1
25,00
порожек
Шт.
1
43,00
ліноліум
Шт.
9
1260,00
плінтус
Шт.
3
90,00
Угол внутр..
Шт.
4
20,00
Угол наружн.
Шт.
2
10,00
Бистрий монтаж
Шт.
20
4,20
Тротуарна плітка
КВ.м
11
1050,17
Буд.матеріали
Наймен.
31
10857,20
балансір
Шт.
2
5400,00
цемент
Шт.
10
660,00
ВДВА «Арктіка»
Шт.
1
220,00
Емаль ПФ
Шт.
5
510,00
Емаль ПФ
Шт.
1
96,00
селовент
Шт.
1
28,00
шпаклевка
Шт.
1
105,00
кисть
Шт.
2
50,00
кисть
Шт.
3
16,50
Разетка наружна
Шт.
2
37,00
Уголок 50*50
Шт.
9
596,70
автомат
Шт.
1
147,00
звонок
Шт.
1
125,00
Труба комп.
Шт..
60
3480,00
обои
Шт.
12
960,00
Карниз темний
Шт.
3
294,00
Клей для обоев
Шт.
5
110,00
Лак темний
Шт.
3
108,00
Люк садовий
Шт.
1
270,00
Люк с замком
Шт.
2
750,00
Емаль белая
Шт.
2
220,00
Емаль желто-коричн.
Шт.
4
408,00
Лопата штиковая
Шт.
2
130,00
Черенок для лопати
Шт.
2
86,00
Ведро оцинк.
Шт.
3
126,00
Смесь циризит
Шт.
2
180,00
Набор ключей
Шт.
1
265,00
Ключ трубний
Шт.
1
135,00
Ключ трубний №2
Шт.
1
195,00
Порожек угловой
Шт.
3
285,00
цемент
Шт.
4
264,00
ВСЬОГО
 
 
47383,02
КЕКВ 2220
 
 
 
Хлорантоін
Кг.
1
186,00
Набор першої медичної допомоги
Шт.
1
1133,28
Хлорантоін
Кг.
1
186,00
ВСЬОГО
 
 
1505,28
КЕКВ 3110
 
 
 
НоутбукНР15-ас141UR
Шт.
1
7999,00
Ігровой майданчик
Шт.
1
12766,00
Карусель «Весілка»
Шт.
1
7970,00
Павільон «Прогулянка»
Шт.
1
13860,00
ВСЬОГО
 
 
42595,00
 
 
 
 

ПОГОДЖЕНО
Відділ освіти  Нікольської райдержадміністрації
В.о.начальника
___________   В.О.Токарєв
«_____»_________________2016 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії    районної ради     
__12.07.2016__№___7/12-139__
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
 
КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ
ТОПОЛИНСЬКИЙ  ЯСЛА-САДОК «ТОПОЛЬОК»
НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
 
(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смт Нікольське
2016 рік
 
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТОПОЛИНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК  «ТОПОЛЬОК» НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва КЗ ТОПОЛИНСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК  «ТОПОЛЬОК»  (далі – ясла-садок) - є комунальним дошкільним закладом освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського  району, що перебуває в управлінні Нікольської районної ради.
.
1.2. Власником ясла-садка є Нікольська районна рада (далі Власник) на      підставі  рішення від "  12   "  січня          2016 року, № 6/49-471, зі змінами від 22.06.2016  №7/11 – 129.
 
1.3. Юридична адреса дошкільного закладу:
   87000, Україна,
   Донецька область,
   Нікольський  район,
   С. Тополине,
   вул. Шкільна, б. 3
1.4. Ясла-садок є юридичною особою, неприбутковим закладом, має печатку і штамп, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.
1.5. Управління ясла-садком здійснює Власник, а з питань дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти - відділ  освіти райдержадміністрації..
1.6. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими  законодавчими   актами,   актами   Президента   України,  Кабінету Міністрів ,  наказами МОН,  інших центральних  органів  виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування Положенням та власним статутом.  .
            1.7. Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.8. Діяльність ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.9. Ясла-садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.10. Взаємовідносини між ясла-садком і органами влади, юридичними і фізичними особами визначаються законодавством та угодами, що укладені між ними.
 
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЛА-САДКА
 
2.1. Заклад розрахований на 60 місць.
2.2. Прийом   дітей   до   ясла-садка здійснюється  керівником  протягом  календарного  року. Для зарахування дитини у ясла-садок необхідно пред'явити:
заяву,
медичну довідку про стан здоров'я дитини,
медичну довідку про епідеміологічне оточення,
свідоцтво про народження дитини,
ідентифікаційний код,
документи для встановлення батьківської плати,
та інші документи згідно діючого законодавства.
2.3. Під час прийому дитини до ясла-садка, завідуючий   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.4. Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних
навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які
їх замінюють.
 2.5. У ясла-садку функціонують групи загального розвитку.
                    2.6. Ясла-садок має групи з денним режимом перебування дітей.
2.7. Наповнюваність груп дітьми становить: 15-20 дітей в групах.
2.8. За дитиною зберігається місце у ясла-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей із ясла-садка може здійснюватись:
за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ясла-садку;
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
                  Адміністрація ясла-садка   зобов'язана  письмово  повідомити  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

                   Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного навчального закладу. 

 
 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЛА-САДКА

 
3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем протягом 10.5   годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 700 до 1730
3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: 700 до 1730.
3.4.За поданням Власника виконком Нікольської селищної ради, на території якої розташований заклад може змінювати режим роботи ясла-садка.
 
 
 
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Навчальний рік у ясла-садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.  З 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Ясла-садок здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи дитячого-садка схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою закладу і погоджується з районним відділом освіти.  План роботи на оздоровчий період погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою.
4.4. У дитячому-садку визначена українська  мова навчання і виховання дітей.
4.5. Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, еколого-валеологічний, економічна грамота, музичний, гуманітарний тощо.
 
 
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 
5.1. У ясла-садку встановлено 3-х разове харчування.
5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідуючого .
             5.3. Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі не менше 50  відсотків  від вартості харчування на день.
               Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній  квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
 
VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ.
 
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється  органом охорони здоров’я на безплатній основі Нікольської ЦРЛ, лікарями дитячої поліклініки.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ясла-садку є: діти дошкільного віку, завідуючий, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
здоровий спосіб життя.
7.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 слідкувати за станом здоров'я дитини;
 інші права, що не суперечать законодавству України.
7.4. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.6. Педагогічні працівники мають право:
на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
проводити в установленому порядку науково-дослідну,експериментальну, пошукову роботу;
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
на захист професійної честі та власної гідності;
інші права, що не суперечать законодавству України.
7.7. Педагогічні працівники зобов'язані:
виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 виконувати накази та розпорядження керівництва;
 інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.
7.9. Працівники ясла-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.
7.10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди при Володарській центральній районній лікарні.
7.11. Педагогічні працівники ясла-садка підлягають проходженню курсів підвищення кваліфікації та атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
 
 
 
 
 
 
VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 
8.1. Управління ясла-садком здійснюється його Власником.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясла-садка здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади районним відділом освіти за погодженням з Власником.
8.3. На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Посадові обов'язки завідувача не можуть виконуватись за сумісництвом в інших установах.
Завідувач підпорядковується безпосередньо Власнику, а з питань дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти районному відділу освіти.
Завідувач у межах своєї компетенції видає обов'язкові для виконання накази для будь-якого підпорядкованого йому працівника. Завідувач уповноважений відміняти розпорядження будь-якого іншого працівника ясла-садка.
8.4.      Завідувач у своїй діяльності керується Конституцією та
іншими Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, Засновника, відділів освіти всіх рівнів з питань функціонування та діяльності ясла-садка, а також статутом та Колективним договором. Завідувач ясла-садка повинен дотримуватись Конвенції про права дитини.
8.5.                Обов’язки завідувача ясла-садка:
Завідуючий ясла-садка в своїй роботі:
 відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти,
визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу та районним відділом освіти;
 забезпечує та контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
 звітує перед Власником про роботу ясла-садка та його господарську та фінансову діяльність та про інші питання згідно відповідних вимог та строків наданих Власником.
8.6. Права завідуючого ясла-садком:
Завідувач має право, в межах своєї компетенції:
- видавати накази й давати розпорядження працівникам ясла-садка;
- заохочувати й притягати до дисциплінарної відповідаль­ності працівників.
- бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з вихованцями.
- вносити в необхідних випадках тимчасові зміни в графік роботи ясла-садка.
- делегувати свої повноваження, видавати доручення, діяти від імені закладу, представляти його в усіх державних, громадських органах.
8.7. Відповідальність.
Завідувач несе відповідальність:
- за життя і здоров'я вихованців і працівників під час навчально-виховного процесу, за дотримання прав і свобод дітей і працівників ДНЗ в установленому законодавством України порядку.                                                           
- за внесення батьківської плати за утримання дітей у дошкільному закладі.
- за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин своїх посадових обов'язків, вимог чинного законодавства;
- за порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил.
8.8. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.
 До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
 Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.
 Педагогічна рада закладу:
- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
 Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
 Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
8.9. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 50%, батьків 50%.  Термін їх повноважень становить один рік.
 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
 Загальні збори:
 приймають Статут, зміни і доповнення;
 обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
 Кількість засідань ради визначається за потребою.
 Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).
 Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
 
IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
 Власник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і капітальний ремонт приміщень.
Майно належить ясла-садку на праві оперативного управління.
 
 
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
 10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
 районного бюджету у розмірі не менше чим передбаченому нормативами фінансування на відповідний рік згідно Закону України «Про державний бюджет України», за умови стовідсоткового виконання зобов`язань державним бюджетом та пропорційно виконанню дохідної частини бюджету селищної ради;
 батьків або осіб, які їх замінюють;
 добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
Кошти, що надходять з додаткових джерел не підлягають вилученню, і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Власником має право:
 придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
10.5. Збитки завдані ясла-садку внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
10.6. Ясла-садок не несе відповідальності по зобов’язанням Власника.
         10.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх             частини   серед  засновників та працівників закладу (крім оплати їхньої   праці, нарахування єдиного соціального внеску).
 
      
 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЛА-САДКА
 
11.1. Загальний контроль за діяльністю ясла-садка здійснює Власник.
11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація у порядку та в строки  встановлені Міністерством освіти і науки України.
11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснює районний відділ освіти.
 
ХП. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 
12.1 Припинення діяльності ясла-садка проводиться шляхом реорганізації чи ліквідації за рішенням Власника або за рішенням суду у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за згодою територіальної громади.
12.2. Передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду , або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
12.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється за рішенням Власника або іншим органом, визначеним законом.
12.4 . Ясла-садок вважається таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами Нікольської
районної ради                                                                                          О.М.Горбатенко
 
 
 
 
Підготовлено: КЗ  Тополинський ясла-садок «Топольок»
 
 
Завідувач                                                                                                  А.Ф. Репа
 
 
 
 
     
 Загальні відомості про дошкільний заклад 
 
  1. Назва  - Тополинський ясла- садок  « Топольок» Нікольської районної ради   Донецької області.
 
  1. Адреса , телефон
 
Донецька обл .
Нікольський р-н.
с. Тополине  в.Шкільна 3
87050
тел. 2-61-19
 
       3. Рік заснування – 1972.
       4. Потужність – 60.
       5. Мова навчання -украінська
       6. Вартість харчування на один день 100% -20 грн.,батьківська платня-50% - 10,00 грн
       7. Графік роботи закладу – 7.00 – 17.30
       8. Завідувач  ясла-садка – Репа Алла Федорівна,
           Стаж роботи на посаді – 11 років
          
 
 
   
 Звіт завідувачаКЗ Тополинський ясла- садок «Топольок» Репа Алли Федорівни  перед громадкістюза 2016 -2017 навчальний рік
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНЗ
КЗ Тополинський ясла- садок « Топольок» функціонує з 1972 року за адресою: с.Тополине,вул. Шкільна 3,  Нікольського району, Донецької області. Проектна потужність при будівництві 60 місць. Згідно  Закону України „Про дошкільну освіту” та вимог, що регламентовані в Статуті, ДНЗ розрахований на 60 місць. ДНЗ працює за 10,5 - годинним режимом.
В 2017 р.  в ДНЗ запланована  атестація закладу відповідно до наказу відділу освіти Нікольської райдержадміністрації  .
Поруч з дошкільним закладом знаходиться  Тополинська ЗОШ , в яку переходять до першого класу вихованці старшої групи.
Комунальний заклад «Топольок»и має статус ясла-садок загальнорозвиваючого типу. Типовий навчальний план складається з інваріантної частини, сформованої на державному рівні, яка забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
З метою досягнення дитиною-випускником ДНЗ ступеня компетентності, необхідного для її нормального функціонування в довкіллі та забезпечення гармонійного розвитку дітей, в освітній процес включено роботу профільної групи:
•         еколого – валеологічна (керівник Короєд О.Г.)
Форми організації освітнього процесу будуються на основі методичних рекомендацій до Базової програми «Дитина»; типи занять – фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
Навчання дітей у формі занять починається з 2-го року життя.
 ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Нормативно-правова база
-          Конституція України. (Розділ ІІ, ст. 52, 53)
-          Конвенція про права дитини (Преамбула. Частина І, ст. 1,2,6,8,12 –19,28-39)
-          Концепція дошкільного виховання
-          Закон України «Про  освіту»
-          Закон України «Про дошкільну освіту»
-          Закон України «Про мови»
-          Положення про дошкільний навчальний заклад.
-          Базовий компонент дошкільної освіти
-          Статут ДНЗ
Базові програми:
-          «Дитина», базова програма розвитку дитини дошкільного віку, редакція 2015 року
-          Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Київ, 2010
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Навчальний процес організовується педагогами з 01 вересня до 31 травня за основним розкладом занять. З 01 червня до 31 серпня – за літнім розкладом занять.
Канікули в ДНЗ організовуються один раз на рік:  у грудні-січні – 4-ий тиждень грудня, 1-2-ий тиждень січня (з 26.12.2016 по 13.01.2017). Впродовж канікул не проводяться навчальні заняття, освітня робота  організовується в повсякденній діяльності.
Впродовж 1-2 тижня вересня проводяться навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними навчальними предметами.
Наприкінці кожного кварталу навчального року, а саме останні тижні листопада, лютого та травня проводяться підсумкові заняття.
 КАДРОВИЙ СКЛАД КЗ Тополинський ясла- садок « Топольок»
 В ДНЗ працює 4 педагогічних працівників, з них
-    Завідувач –Репа А.Ф.  – педагогічний стаж  23 років
-    Вихователь– Короєд О.Г., спеціаліст, педагогічний стаж 21 роки
-    Вихователь- Халаімова І.В. спеціаліст, педагогічний стаж – 9 років;
-    музичрий   керівник Назаренко І.О.
        Для всебічного розвитку дітей в методичному кабінеті у наявності необхідна література – методична, художня; навчальні посібники та дидактичні іграшки для дітей, наочно-демонстраційний матеріал.
 АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 Актуальними завданнями  минулого навчального року були:
   1. Виховання у дітей патріотизму як моральної якості, що має інтегрований зміст.
2. Середовищний підхід до формування свідомого ставлення до природного оточення у дітей дошкільного віку.
3. Використання інтерактивних технологій для підвищення професійної компетентності педагогів.
В ДНЗ  в поточному році виховувалось 27 дітей. 
Групи у дошкільному закладі комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах та згідно Закону «Про дошкільну освіту» та  з урахуванням побажань батьків.
В ДНЗ працює Інтернет
Тепер ми маємо можливість спілкуватися з Вами, використовуючи Інтернет,
         ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
 Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 та наказу по ДНЗ від 04.10.2006. «Про впровадження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі».  Згідно рішення виконавчого комітету “Про організацію харчування в закладах освіти в 2011 році” вартість харчування складає:
         для дітей· віком від 3 до 6 років – 20,00 грн.
Батьківська плата складає 50 %:
         для дітей· віком від 3 до 6 років – 10,00 грн.
Є пільгові категорії , діти яких безкоштовно харчуються.
Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, поваром, завідуюча) дане питання заслуховується на оперативних нарадах, які проводяться щоп’ятниці .
Організація харчування в ДНЗ забезпечується  безпосередньо  працівниками харчоблоку . В ясла – садку не має медичної сестри. Це визиває деякі складності в роботі.
 Слід зазначити, що залишаються батьки, які не завжди володіють повною інформацією щодо організації харчування дітей, тому вважаємо необхідним більше  уваги приділяти питанню донесення інформації до батьків різними способами, а саме: через інформаційні стенди,  батьківські збори,   шляхом проведення індивідуальної роботи, особливо звернути увагу на ту категорію батьків, які не відвідують батьківські збори, свята та розваги, є пасивними до подій, які відбуваються в ДНЗ.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ колектив створює необхідні умови. В основі навчально-виховної роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх служб, які забезпечують емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку.   ДНЗ постійно працює над розвитком  матеріально-технічної бази для перебування дітей дошкільного віку.
 У 2016-2017 н.р. за позабюджетні кошти було придбано
•         ноутбук (подарунок від  адміністрації Тополинської сільської ради)
•         гардини  в музичний зал на суму 3150,00 грн.
•         будівельні матеріали на суму 3200,00 грн.
 •          Вугілля на 25000,00 грн
       
За спонсорські кошти
•         Завезено пісок у  пісочницу філіал Агротис
Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної бази закладу.      
Для поширення інформаційного простору ДНЗ та узгодження роботи всіх служб, в ясла- садку працює  підключення до Інтернету.
У 2016  н.р. в повному обсязі виконано всі заплановані ремонтні роботи, переважно силами робітників ДНЗ . За батьківські  кошти придбано фарбу та ін. матеріали на суму 2 100  грн.
У 2017 році у туалеті старшої групи замінено 2 унітази та частина каналізаційної системи.  
Разом з тим, є невирішені питання: через недостатнє фінансування вже кілька років не виконуються  роботи з ремонту асфальтних доріжок у дворі ДНЗ;
замінено 3 каналізаційних люків, які знаходилися в незадовільному стані .
 Дошкільному навчальному закладу  вже 45 років. Це вимагає постійних реконструкцій та оновлень у новому сучасному стилі. Це питання постійно в дії  та залишається одним із основних на новий 2017/2018 навчальний рік.
     Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу:
 щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.
 
            
 
 
 
 
 . Кадрове забезпечення :
 
      Репа Алла Федорівна – завідуюча – освіта вища педагогічна
                                                                    Слов’янський педагогічний інститут
      Короєд Олена Георгіївна – вихователь – освіта середньо- спеціальна
                                                                     Артемівське педагогічне училище
      Коваленко Тетяна Тиборівна – вихователь  освіта середньо – спеціальна  педагогічна
                                                             Мукачівське  педагогічне училище, Маріупольський     державний гуманітарний університет- бакалавр
      Назаренко Інна Олександрівна – музичний керівник,. освіта середньо – спеціальна 
      Маріупольське музичне училище
      Педагогічні кадри по віковим категоріям :
      до 40 років – 1 (Назаренко Інна Олександрівна)
      до 50 років -  3 ( Репа А.Ф., )
      до 60 років - 2 (Короєд О.Г. Коваленко Т.Т.)
     
      Працівники харчоблоку:
 
      Коновальчук Марина Миколаївна –  кухар,
                                                                    спеціальність – кухар-кондитер,4 розряд.                                 
                                                                    стаж роботи-5 років,
                                                                    рік проходження курсів – 2011 рік
     Матейченко Світлана Станіславовна- кухар,
                                                                    спеціальність- кухар т5 розряду.
                                                                    10 років, рік проходження курсів – 2011 рік.
    Бухгалтер:
    Галла Поліна Семенівна-   спеціальність- бухгалтер фінансист
                                                 Харьківський фінансово-кредитний технікум
 
    Завідувач господарством – Осадча Ольга Олександрівна
                        спеціальність – товарознавець- організатор                           
                  Маріупольський комерційний технікум
 
 
 Матеріально-технічне забезпечення закладу :
    Ясла- садок побудовано в 1972 році. Він має два поверхи. В будівлі розташовано 4  групових кімнат , в 2-х –знаходяться молодша  та різновікова групи , з одної був переобладнаний музичний зал і одна група пустує. Потужність ясла- садка складає – 60  місць.       
 Ясла-садок має також : методичний кабінет , пральню, медичний кабінет , харчоблок в якому є два цеха для обробки продукції / овочевий та  м’ясний/. Харчоблок забезпечений технологічним обладнанням – електричною плитою,холодильником готової продукції. Також є комора в якій знаходяться холодильник для сирої продукції , камера морозильна , полиці для круп та електронні терези. В 2017 році придбано холодильник для молочної продукції
    В окремо побудованій будівлі знаходиться котельня. Ясла – садок опалюється твердим паливом.На опалювальний період витрачається 43 тн. вугілля.В цій будівлі знаходиться  погріб для зберігання овочів.
    Ясла – садок забезпечений  холодною водою з централізованого водопостачання ,     гарячу воду подає електричний водонагрівач , питну воду придбаємо  в  Тополинській ЗОШ. Завдяки участі в проектах всі вікна в будівлі замінено на металево-пластикові.
Групові майданчики добре озеленені та обладнані малими спортивними спорудами. В 2017 році завдяки допомозі  Голови Тополинської сільської ради та депутатському корпусу  встановлена дитяча гірка, гойдалки, павільон. На кожному майданчику є пісочниця, лавочки ; майданчики відокремлено зеленими насадженнями кущів.
   Компютерізація дошкільного закладу: ясла- садок забезпечений одним комп’ютером – у завідуючої, ноутбук - у бухгалтера,  в наявності 2  принтера. Заклад  підключений до інтернету. Є власний веб сайт .
 Освітня діяльність закладу здійснюється відповідно до:
ü Законів України «Про освіту»,
ü«Про дошкільну освіту»,
ü«Про охорону праці»,
üпрограми навчання і виховання дітей віком від 2 до 7 років «Дитина»,
üБазового компонента дошкільної освіти в Україні,
üПрограма для дітей 5 річного віку « Впевнений
Старт»
ü«Положення про дошкільний навчальний заклад»,
üСтатуту ДНЗ
üПравил внутрішнього трудового розпорядку.
üПлану роботи на 2017-2018 н.р.
üПлану профільної групи
üІнших чинних програм
 Структура та органи управління закладом освіти:
 
·       Загальні збори колективу
·       Рада закладу
·       Педагогічна рада
·       Батьківська громада
·       Завідувач ясла- садка
·       Заступник завідувача по господарству
·       Бухгалтер      Проектна потужність закладу встановлює 60 місць; відвідує 28 дітей.
Дошкільний заклад обслуговує 4 населених пунктів ( с. Криничне, с. Первомайське, с. Шевченко, с. Тополине).
Підвіз дітей  (9 дітей з 3-х населених пунктів) до дошкільного закладу  здійснюється автобусом КЗ  Тополинська ЗОШ.
Мово освітнього процесу- українська.
 
     
       

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ


З
ВІТ

Про організацію дозвілевої діяльності Будинку дитячої творчості
за 9 місяці 2017 року
Відповідно до плану роботи Нікольського районного Будинку дитячої творчості Нікольського районну Донецької області у закладі протягом січня –вересня 2017 року проводились масові заходи з метою охоплення дітей і підлітків Нікольського району позашкільною освітою.
 Одним з найважливіших напрямків діяльності Будинку дитячої творчості, є організація культурного дозвілля дітей та підлітків. Дозвілля розглядається як можливість додаткової освіти та розвитку дитини.
Одним із головних завдань позашкільного закладу – це організація змістовного дозвілля, з метою профілактики правопорушень, бездуховності, емоційної бідності, інтелектуальної вузькості.
Протягом січня –лютого 2017 року педагогічним колективом Будинку дитячої творчості були проведені:
·        новорічне свято для гуртківців, в якому взяли активну участь учні 3-4 класів КЗ «Нікольська ЗОШ №1»;
·        свято присвячене Стрітенню;
·        свято Масляної.
Зазначені масові заходи були організовані і проведенні педагогом-організатором Ліпович  В.Н., заступником директора з навчально-виховної роботи Вара Г.С., керівниками гуртків Пікало В.В. та Калініченко Г.В.
Також треба зазначити, що у проведенні свят активну участь брали і вчителі 3-4 класів Нікольської ЗОШ № 1. А свято «Стрітення» проводилося спільно з Нікольською дитячою бібліотекою.
Усього було охоплено 250 дітей.
Протягом березня –травня в Будинку дитячої творчості проводилися :
·        свято присвячене 8 березню (90 дітей);
·        районний конкурс –огляд художньої самодіяльності серед шкіл району (210 дітей).
Спільно с Нікольською дитячою бібліотекою було проведено виховний захід присвячений святу Благовіщення, в якому взяло участь 75 дітей.
В березні 2017 педагогічний колектив взяв активну участь у районному конкурсі серед органів шкільного учнівського самоврядування «Лідер року 2017», організатором якого були відділ освіти та КЗ «Методичний центр».
В рамках Програми національно-патріотичного виховання в травні учні Нікольського району були охоплені Всеукраїнською дитячо-юнацькою військово-патріотичною грою «Джура» для 9-11 класів, в якій взяли участь 13 шкіл та гра «Сокіл» для 5-8 класів.  Районний етап був організований спільно з відділом освіти та КЗ «Методичний центр».
1 червня 2017 року Будинок дитячої творчості традиційно проводив свято присвячене Міжнародному Дню захисту дітей. Масовими заходами в цей день було охоплено 250 дітей. В організації і проведенні розважальних заходів крім педагогічних працівників закладу взяли участь помічник народного депутата Д. Лубінца, Проценко Н. П. та виконавчий директор Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Крок громад» Молонов С. В.
Під час роботи літніх пришкільних таборів для учнів Новокраснівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зеленоярської, гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня педагогом-організатором спільно з керівниками гуртків та вчителями зазначених шкіл протягом трьох днів проводилась ігрова програма, мета якої – організація змістовного дозвілля  дітей під час літніх канікул.
 
 
 
 
 
 
 
Інформація про надходження та використання коштів Нікольського районного Будинку дитячої творчості нікольської районної ради Донецької області
Найменування КЕКВ Надходження коштів загального фонду Лютий Квітень Травень Листопад Всього Використання коштів станом на 01.12.2017р. залишок
Оплата праці 2110 Кошторис- 362911,00     5100,00   368011,00 336831,00 31180,00
Нарахування на оплату праці 2120 Кошторис- 79838,00     4900,00 550,00 85288,00 77319,00 7969,00
Предмети , матеріали,обладнання та інвентар 2210     990,00 300,00     1290,00 1000,00 290,00
Оплата послу (крім комунальних) 2240     700,00 1800,00   52514,00 55014,00 87,10 54926,90
Оплата теплопостачання 2271     67591,10       67591,10 67591,10 0,00
Оплата водопостачання та водовидведення 2272     1961,80       1961,80 654,16 1307,64
Оплата електроенергії 2273 Кошторис- 5000,00 56607,68       61607,68 38742,46 22865,22
Найменування КЕКВ Надходження коштів спеціальний фонд Лютий Березень Травень Листопад Всього Використання коштів станом на 01.12.2017р. залишок
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132     82065,00     987400,00 1069465,00 52513,21 1016951,79
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142       5000,00     5000,00   5000,00
Від оренди майна бюджетних установ 2240   354,89             354,89
  Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Донецької області державної адміністрації
Нікольський районний Будинок дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області
Україна 87000 смт Нікольське, вул.. Свободи,120
 
Кадровий склад станом на 01 листопада 2017 року
 
Гуртків  4                              Кількість вихованців гуртківців  124                    Мова освітнього процесу українська
Прізвище,ім’я, по батькові
Рік  народження
Посада
Навчальний заклад
який закінчив
Спеціальність за освітою
Осн.
Сум.
Пед.
стаж
Працює
у пнз(рік)
Який гурток
веде
Атестація
Назва навчального закладу, де проходив останні курси
Нагороди
Термін наступної атестації
рік
розряд
1
Мартищенко Тетяна Сергіївна
1982
Директор
Бердянський  державний педагогічний університет.2004
 
 
 
 Донецький національний університет.2007
Укр. мова та література (вчитель укр.
мови і літ-ри, зарубіжної літ. та історії)
Управління навчальним закладом (керівник навч. закладом, організор освіти)
осн
13
-
-
2017
14
Вища категорія
«Старший учитель»
Приазовський Державний Технічний Університет
 
2022
2
Вара Ганна Сергіївна
1982
Заступник директора з навч.-виховної роботи
Бердянський  державний педагогічний університет. 2006 р
Вих-ль дітей дошк. віку. практ. психолог в закладах освіти.
Логопед.
осн
16
1
-
 
11
 
 
2018
3.
Липович Валерій Наумович
1952
Педагог- організатор
Донецьке культ- просвітницьке вчилище.1970
Керівник самодіяльного драматичного колективу, клубний робітник
осн
47
22
-
2010
10
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 
2018
4
Пікало Валерій Васильович
1961
Кер. гуртка
Донецьке культ- просвітницьке вчилище.1980
Культ– просвітницька робота, клубний робітник, керівник самодіяльного кол-у народних інструментів
осн
32
25
Гурток вокального співу
2017
10
Приазовський державне технічний університет
 
2022
5
Калінічєнко Ганна Валентинівна
1959
Кер. гуртка
Маріупольський державний університет.2014
Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошк. віку
осн
17
17
Театральний гурток, гурток рукоділля
2015
11
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 
2020
6.
Худякова Ганна Анатоліївна
1989
Кер. гуртка
Маріупольський електор-механічний технікум
Комерсант
сум
 
 
Гурток народного танцю
 
10
 
 
2022
 
               ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У
       НІКОЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ
         ТВОРЧОСТІ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
                                 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.     Навчальна програма для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Народний танок» автор Тараканова А.П.
Рекомендована Міністерством науки і освіти України, утверджена 01.06.2013 року №1/11-9332.
 
2.     Програма гурта «Колектив естрадного співу»
Розроблена на основі Програми Міністерства освіти України для гуртків, секцій, творчих об’єднань позашкільних закладів суспільно-громадського, художньо-естеничного технічного напряму. Київ 2013р.
     
3.     Програма гуртка «Театральний»
Розроблена на основі Програми Міністерства освіти України для гуртків, секцій, творчих об’єднань позашкільних закладів суспільно-громадського, художньо-естеничного технічного напряму. Київ 2013р.
 
4.     Навчальна програма з позашкільної освіти науково-практичного напрямку художньо-естетичного профілю «М’яка іграшка». Київ 2013р.
 
 
      
 
 Додаток 10
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного соціального
 і пенсійного страхування (пункт 4 розділу ІІ)
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за ІІІ квартал 2017року
 
                                                                                                                                                          
   Коди
Установа  Нікольський районний Будинок дитячої творчості Нікольської районної ради       Донецької області                                                                                                                     за ЄДРПОУ
30942659
Територія  смт.Нікольське вул..Свободи,120                                                                                за КОАТУУ
1421755100
Організаційно-правова форма господарювання  Комунальна організація (установа,заклад)  за КОПФГ
430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  10 Орган з питань освіти та науки,молоді та спорту
 
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 1011090 Наданняпозашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
з
Періодичність: квартальна, річна.
 
 
 
Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу управління, у віданні якого  перебуває установа
Середня чисельність працівників
Примітка
1
2
3
4
Нікольській районний Будинок дитячої творчостіНікольської районної радиДонецької області розташований в смт.Нікольське. Вул.Свободи. 120. У своїй роботі керується Статутом про відділ освіти.Головний завданням Будинку дитячої творчості є організація позашкільного виховання дітей. забезпечення кваліфікованими педагогичними кадрами іт.д.
Установа перебуває у віданні відділу освіти
Середня чисельність працівників станом на 01.10.2017 року становить 11 осіб
Кредиторська заборгованість по КПКВКМБ 1011090 відсутня. Протоколів про порушення бюджетного законодавсттва відсутня. Списання основних засобів та іншіх матеріальних активів за ІІІ квартал 2017 року не проводилось
 
 
 
 
 
Облік грошових коштів
Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.10.2017 року обліковується залишок 13033,63грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків–0,00 грн.
Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.10.2017 року склав 0,00 грн.
Для проведення операцій із коштами загального фонду Нікольський районний Будинок дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області  має відкриті 1 реєстраційні рахунки (за КПКВК 1011090 ) в органах Казначейства.
 
№ з/п
КПКВК
КЕКВ
Залишок на 01.10.2017 (грн. коп.)
Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2д)
 
Причина
наявного залишку
 
Примітка
На реєстраційних рахунках
1
1011090
Всього
10 641,95
10 641,95
х
 
 
 
2111
0,01
0,01
 
 
 
 
2120.
773,86
773,86
 
 
 
 
2210
290,00
290,00
х
 
 
 
2240
212,90
212,90
 
 
 
 
2271
0
0
 
 
 
 
2272
1 037,64
1 037,64
 
 
 
 
2273
8 057,54
8 057,54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом
10 641,95
10 641,95
 
 
У графі 9 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 10 641,95 грн., який складається із:
 залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 10 641,95 грн.
 залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.  
 
Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду Нікольський районний Будинок дитячої творчості Нікольської районної ради Донецької області  має відкриті:
- 2 спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету, а саме:
- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 1 (КПКВК 1011090);
- для операцій з іншими коштами спеціального фонда - 1(КПКВК 1011090).
 
 
N
з/п
 
КПКВК
 
Залишок на 01.10.2017
Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4)
 
 
 
 
Примітка
На спеціальному реєстраційному рахунку
1
1011090.
354,89
354,89
 
 
Разом
354,89
354,89
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)
 
Всього
354,89
354,89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У графі 14 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 354,89 грн., який складається із:
 залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі 354,89 грн.
 
 
Облік доходів
Доходи за бюджетними асигнуваннями
 
У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” відображена сума 422 602,90 грн., яка складається з:
-         суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків – 422 602,90 грн.            
У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» відображена сума 54 550,00грн.
- суми коштів спеціального фонду, отриманих для здійснення видатків - 54 550,00грн.
Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 475 153,00грн., та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:
-         вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 2 000,00грн. (КПКВК 1011090  КЕКВ 3142 –2 000,00 грн. )
Власні надходження
 
Кошти, отримані як плата за послуги:
 
У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) відображена сума 30,13 грн., в тому числі :
1.      від оренди майна – 30,13 грн. яка відображена у рядку 2050 форми № 2-дс.
Нараховано доходів за звітний період складає – 30,13грн.
                  Різниця між  надійшло коштів та  нараховано доходів за звітний період не має.
Облік витрат
            Фактичні витрати за звітний період :
- коштів загального фонду”- 411 960,95 грн.
 - коштів спеціального фонду – 52 513,21грн.
            Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності склала 464 474,00 грн., та знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм”, форми № 2-дс.
          
           
Облік розрахунків
Розрахунки по загальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом:
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року не має.
.
 
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року не має.
Розрахунки по спеціальному фонду:
Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним  фондом:
дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року не має.
 кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року не має.
 
Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 28 “Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”.
            Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року не має.
          Кредиторська заборгованість на початок року – 418,91грн
         (не розрахований лікарняний лист)
          Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року не має.
 
                        Фінансовий результат:
У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі 43 044,00 грн., який складається:
- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 32 335,00 грн.
- фінансового результату виконання кошторису звітного періоду –10 709,00 грн.
 
            Інформація про загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та наданих кредитів.
 
 
 
Загальний фонд:
 
N
КПКВК/
 
КЕКВ
 
 
Відкрито асигнувань в звітному періоді
Касові видатки за звітний період
Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець звітного періоду
 
 
Відсоток використання /
 
Причини невикористання відкритих асигнувань
1
1011090
 
 
 
 
 
2111
253019,00
253018,99
0,01
100% буде використано у жовтні місяці
 
2120
59441,00
58667,14
773,86
98% буде використано у жовтні місяці
 
2210
1290,00
1000,00
290,00
77% буде використано у жовтні місяці
 
2240
300,00
87,10
212,90
29% буде використано у жовтні місяці
 
2271
67591,10
67591,10
0
 
 
2272
1961,80
654,16
1037,64
33% буде використано у жовтні місяці
 
2273
39000,00
30842,46
8057,54
79% буде використано у жовтні місяці
           
У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не складалися.
 
В.о.директора                                                                                Г.С.Вара                               
 
Бухгалтер                                                                                      О.І.Галанжи                               
 
« 01» жовтня 2017 р.
1
Статут
Е в наявності, завантажений окремим файлом.
2
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Заклад отримує ліцензію без проходження процедури ліцензування (ЗУ "Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п. 6)
3
Сертифікати про акредитацію програм
-
4
Структура та органи управління закладу
Управління  Будинком дитячої творчості здійснюється його засновником – Нікольською  районною радою Донецької області та уповноваженим органом - Відділом освіти Нікольської районної державної адміністрації відповідно до переданих повноважень.
Безпосередньо керівництво навчальним закладом здійснює директор.
Вищим органом громадського самоврядування Будинку дитячої творчості є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу.
У закладі створюється постійнодіючий колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада.
5
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Завантажено окремим файлом
6
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
Мають гриф Міністерства освіти, завантажено окремим файлом
7
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти
Населені пункти Нікольського району
8
Ліцензований облік та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі
Проектна потужність закладу:
300. Мережа станом на 05.09.2017: 124 учні.
9
Мова освітнього процесу
Українська
10
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення)
    -
11
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Відповідає ліцензійним умовам (ЗУ "Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6)
12
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
-
13
Результати моніторингу якості освіти
-
14
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Звіт роботи закладу за 9 місяців завантажено окремим файлом
15
Правила прийому до закладу освіти
  Відповідно до вимог Статуту

16
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
-
17
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
-
18
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
-
19
Інформація щодо отримання публічних коштів
Завантажено окремим файлом
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ
НІКОЛЬСЬКИМ РАЙОННИМ БУДИНКОМ
ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Для організації та проведення свята «День захисту дітей», 1 червня 2017 року , «Крок громад» ( в особі виконавчого директора  асоціації місцевого самоврядування Молонова С.В.) та помічник народного депутата Лубінця Д.В. Проценко Н.П. надали спонсорську допомогу у вигляді різнокольорової крейди – 150 уп. та 150- шоколадних батончиків   
ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу освіти                            Нікольської райдержадміністрації 
 
_______________ _____А.П.Третяк    
«____» ________________2016 р.      
                
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної  ради  
_________________ №______________
 
Голова Нікольської районної ради
___________________ В.М.Мітько
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
НІКОЛЬСЬКОГО   РАЙОННОГО
БУДИНКУ  ДИТЯЧОЇ  ТВОРЧОСТІ
НІКОЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(нова редакція)
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смт  Нікольське
2016 р.
                                        
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
            1.1. НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ НІКОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі іменується Будинок дитячої творчості) є комунальним позашкільним навчальнім закладом освіти, який знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл і селищ, що перебуває в управлінні Нікольської районної ради;
            1.2. Засновником Будинку дитячої творчості є Нікольська районна рада;
            1.3. Будинок дитячої творчості є юридичною особою;
            1.4. Юридична адреса закладу:
            87000, вул. Свободи,  120,
            смт Ніколське, Нікольського району
            Донецької області
            1.5. Управління Будинком дитячої творчості здійснює засновник, а з питань реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти, методичного  керівництва – відділ освіти Нікольської райдержадміністрації;
            1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами  України,  постановами  Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів,  рішеннями засновника,  розпорядженнями Нікольської райдержадміністрації, наказами Міністерства освіти та науки України,   цим Статутом та іншими нормативними актами;
            1.7. Заклад  користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним майна, має печатку із  власним найменуванням, штамп встановленого зразка,  самостійний баланс та  рахунки в установах Державного казначейства,  здійснює бухгалтерський    облік,   веде   статистичну   звітність   у встановленому законодавством порядку;
            1.8. Головною метою Будинку дитячої творчості є надання знань, формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення  потреби   особистості   у  творчій  самореалізації та її інтелектуальний,  духовний розвиток, підготовка  до  активної  професійної  та  громадської діяльності, створення умов для соціального захисту та  організації  змістовного дозвілля  відповідно  до здібностей,  обдарувань та стану здоров'я
вихованців, учнів і слухачів;
            1.9. Будинок дитячої творчості має право відкривати свої філії у селах району.
            1.10. Взаємовідносини між Будинком дитячої творчості та органами влади, юридичними і фізичними особами визначаються законодавством, Статутом та угодами, що укладені між ними.
                       
            2. ЗАВДАННЯ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
            2.1.  Виховання громадянина України;
            2.2. Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду.
            2.3.  Виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії.
            2.4.  Виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку.
            2.5.  Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного  здоров`я та здоров`я оточуючих, навичок безпечної поведінки.
            2.6.  Задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.
            2.7.  Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів.
            2.8.  Вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту.
            2.9.  Організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм.
            2.10. Профілактика бездоглядності, правопорушень; виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.
            2.11. Формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів.
            2.12.  Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
            3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
 3.1. Будинок дитячої творчості проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну,організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
            3.2.  Будинок дитячої творчості працює за річним планом роботи, погодженим із засновником (власником).
            3.3.  Навчально-виховний процес у Будинку дитячої творчості здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади
            3.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об`єднаннях. Залежно від специфіки діяльності Будинку дитячої творчості навчання проводиться від одного місяця до кількох років.  
             3.5.  Індивідуальне навчання у Будинку дитячої творчості проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН.
             3.6.  Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об`єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об`єднань) у Будинку дитячої творчості становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.
      Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об`єднань установлюється директором Будинку дитячої творчості залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.
             3.7.  Прийом до Будинку дитячої творчості може здійснюватись протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.
             Прийом вихованців, учнів і слухачів до Будинку дитячої творчості для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
             Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об`єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах.
               До Будинку дитячої творчості зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком від 5 до 18 років.
               3.8. Навчально-виховний процес у Будинку дитячої творчості здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров`я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених Статутом Будинку дитячої творчості.
               3.9. Навчальний рік у Будинку дитячої творчості починається 1 вересня.
               Комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об`єднання Будинку дитячої творчості.
                У канікулярні, вихідні та святкові дні Будинок дитячої творчості може працювати за окремим планом, затвердженим директором  закладу.
                Будинок дитячої творчості створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
                3.10. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи Будинку дитячої творчості, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
                3.11. Тривалість одного заняття (уроку) в Будинку дитячої творчості визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
-  віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
-  віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
-  старшого віку – 45 хвилин.
              Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об`єднання і визначаються режимом щоденної роботи Будинку дитячої творчості.
              3.12. Гуртки, групи та інші творчі об`єднання Будинку дитячої творчості класифікуються за трьома рівнями:
-  початковий рівень – творчі об`єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
-  основний рівень – творчі об`єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
-  вищий рівень – творчі об`єднання за інтересами для здібних і обдарованих     вихованців, учнів і слухачів.      
             Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об`єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
             Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їх професійних навичок Будинок дитячої творчості за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).
             3.13. Під час навчання у Будинку дитячої творчості учневі, який склав  кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається  свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.
             Будинок дитячої творчості може організувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об`єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
               3.14. Будинок дитячої творчості проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об`єднань.
               У Будинку дитячої творчості можуть функціонувати методичні об`єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об`єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
               З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Будинку дитячої творчості можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.
               Будинок дитячої творчості може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.
               Згідно з рішенням засновника (власника) на підставі відповідних угод Будинок дитячої творчості може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
                3.15. Будинок дитячої творчості з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених Статутом позашкільного навчального закладу.
                3.16. За результатами  навчання у Будинку дитячої творчості видають випускникам відповідні документи про професійну, спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому МОН. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються МОН. Виготовлення свідоцтв (посвідчень) для позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).
           
 4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
             4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Будинку дитячої творчості є:
-  вихованці, учні і слухачі;
-  директор, методист, культорганізатор;
-  педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
-  батьки, або особи, які їх замінюють;
-  представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
             4.2. Вихованці, учні і слухачі Будинку дитячої творчості мають гарантоване державою право на:
-  здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
-  добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
-  навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об`єднаннях в одному  позашкільному навчальному закладі;
-  безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
-  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 
   культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та оздоровчою базою позашкільного навчального закладу;
-  участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та  інших масових заходах;
-  представлення в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу;
-  вільне вираження поглядів, переконань;
-  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права,  принижують честь і гідність.
               4.3. Вихованці, учні і слухачі Будинку дитячої творчості зобов`язані:
-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
-  підвищувати загальний культурний рівень;
-  дотримуватися морально-етичних норм;
-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
-  бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
-  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку Будинку дитячої творчості.
                4.4. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Будинку дитячої творчості мають право на:
-  внесення керівництву Будинку дитячої творчості та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Будинку дитячої творчості   та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне  заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто    порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у  навчальному закладі;
-  вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
-  участь у роботі методичних об`єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Будинку дитячої творчості, в заходах, пов`язаних з організацією навчально-виховної роботи;
-  проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної,  пошукової роботи;
-  вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з  вихованцями, учнями і слухачами;
-  захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
-  соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
-  об`єднання у професійні спілки, участь в інших об`єднаннях громадян,  діяльність яких не заборонена законодавством.
           4.5. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Будинку дитячої творчості зобов`язані:
-  виконувати навчальні плани та програми;
-  надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
-  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних  якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а  також збереженню здоров`я;
-  визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,  учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
-  здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і  слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього  трудового розпорядку Будинку дитячої творчості, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
-  дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
-  виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської  моралі;
-  берегти здоров`я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
-  виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
-  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,  загальну і політичну культуру;
-  вести документацію, пов`язану з виконанням посадових обов`язків (журнали, плани роботи тощо);
-  виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
-  дотримуватися вимог статуту Будинку дитячої творчості, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов`язки;
-  брати участь у роботі педагогічної ради Будинку дитячої творчості;
-  виконувати накази і розпорядження директора Будинку дитячої творчості, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.
           4.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об`єднань Будинку дитячої творчості працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
           4.7.  Обсяг педагогічного навантаження у Будинку дитячої творчості визначається директором згідно із законодавством і затверджується  відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад.
            Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Будинку дитячої творчості у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника, тренера-викладача з дотриманням законодавства про працю.           
          4.8.  Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків, крім випадків, передбачених законодавством.
          4.9.  Педагогічні працівники Будинку дитячої творчості підлягають атестації, як правило, один раз на п`ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.
           4.10. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
-  обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського    самоврядування Будинку дитячої творчості;
-  звертатися до органів управління освітою, директора Будинку дитячої творчості  та органів громадського самоврядування цього закладу з питань  навчання та виховання дітей;
-  приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Будинку дитячої творчості;
-  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Будинку  дитячої творчості;
-  захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Будинку дитячої творчості та у відповідних державних, судових органах.
 
           
5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
5.1. Управління   Будинком дитячої творчості здійснюється   його Засновником.
5.2. Безпосереднє  керівництво  роботою  Будинку дитячої творчості здійснює  його  директор,   який   призначається   і звільняється з посади районним відділом освіти за погодженням з засновником.
            5.3. На посаду директора закладу може призна­чатися особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи  не менш як три роки, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку встановленому Міністерством освіти і науки.
            5.4. Посадові обов'язки директора не можуть виконуватись за сумісництвом, але має він право працювати за зовнішнім ті внутрішнім сумісництвом з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік.
Директор підпорядковується безпосередньо Засновнику, а з питань дотриманням державних вимог  щодо  змісту, рівня й обсягу позашкільної освіти районному відділу освіти.
            5.5 Директор у межах своєї компетенції видає обов'язкові для виконання накази  для будь-якого підпорядкованого йому працівника. Директор уповноважений відміняти розпорядження будь-якого іншого працівника Будинку дитячої творчості
.           5.6. Директор у своїй діяльності керується Конституцією та іншими Законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, Засновника, відділів освіти всіх рівнів з питань функціонування та діяльності позашкільних закладів освіти, а також статутом та Колективним договором. Директор Будинку дитячої творчості повинен дотримується Конвенції про права дитини.
5.7. Обов’язки  директора Будинку дитячої творчості:
Директор в своїй роботі:
- відповідає   за   реалізацію   завдань   позашкільної   освіти, визначених Законом України "Про позашкільну освіту", та забезпечення її рівня у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю закладу;
-  діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами позашкільного   закладу;   і  відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
- приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників закладу;
- видає  у  межах  своєї  компетенції  накази та розпорядження, контролює їх виконання;
- затверджує  штатний  розклад  за  погодженням  із засновником
та головним розпорядником коштів у галузі «Освіта»;
- затверджує   правила   внутрішнього   трудового   розпорядку, посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;
- забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних норм  і  правил,  техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів
розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує  творчі    пошуки,  дослідно-експериментальну   роботу педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
             5.8. Права директора Будинку дитячої творчості:
Директор має право, в межах своєї компетенції:
- видавати накази й давати розпорядження працівникам;
- заохочувати й притягати до дисциплінарної відповідаль­ності працівників.
- бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з вихованцями.
- вносити в необхідних випадках тимчасові зміни в графік роботи установи.
- делегувати свої повноваження, видавати доручення, діяти від імені закладу, представляти його в усіх державних, громадських органах.
5.9. Відповідальність
Директор несе відповідальність:
            - за життя і здоров'я ви­хованців і працівників під час навчально-виховного процесу, за дотримання прав і свобод дітей і працівників Будинку дитячої творчості в установленому законодавством порядку.           
            - за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин своїх посадових обов'язків, вимог чинного законодавства;
            - за цільове використання бюджетних коштів;
            - за порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил.
            5.10. Директор Будинку дитячої творчості є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Будинку дитячої творчості.
 
6. ПЕДАГОГІЧНА РАДА БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
            6.1. Педагогічна рада розглядає плани, підсумок і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об`єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці.
             Розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об`єднань.
            Визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в навчально-виховний процес досягнення науки і передового педагогічного досвіду.
            Створює у разі потреб експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи.
            Порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
            6.2. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Будинку дитячої творчості. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.
            6.3. Органом громадського самоврядування Будинку дитячої творчості є загальні збори (конференція) колективу.
            У період між загальними зборами (конференція) діє рада Будинку дитячої творчості, діяльність якої регулюється статутом.
            У Будинку дитячої творчості за рішенням загальних зборів (конференції) або ради Будинку дитячої творчості можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівські та батьківські комітети.
                             
7. МАЙНО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
          7.1. Засновник  здійснює фінансування  позашкільного   закладу,   його  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх  господарське обслуговування.
            Майно належить закладу на праві оперативного управління.
 
8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
            8.1.  Джерелами фінансування закладу є кошти:
- районного бюджету  у розмірі не менше чим  передбаченому нормативами фінансування на відповідний рік згідно Закону України «Про державний бюджет України»;
- добровільні   пожертвування   і  цільові  внески  фізичних  і юридичних осіб;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
            Кошти, що надходять з додаткових джерел не підлягають вилученню, і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності.
            8.2.  Заклад за погодженням із засновником має право:
- придбавати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно;
- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження  освітньої діяльності згідно із законодавством.
            8.3. Статистична звітність про діяльність закладу здійснюється відповідно до законодавства.
            8.4.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Будинку дитячої творчості визначається  законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковуються позашкільні заклади.
            За   рішенням   засновника   закладу   бухгалтерський   облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
            8.5. Збитки завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
            8.6 Будинок дитячої творчості не несе відповідальності по зобов’язанням  Засновника.
           8.7.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
 
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
            9.1. Загальний контроль за діяльністю закладу здійснює Засновник.
            9.2.  Основною  формою  контролю  за  діяльністю позашкільного закладу  є  державна  атестація, що проводиться один раз на п’ять років  у  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і  науки України.
           9.3.  Контроль  за дотриманням позашкільним закладом державних вимог  щодо  змісту, рівня і обсягу позашкільної освіти здійснюється  відділом освіти;
 
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1 Припинення діяльності Будинку дитячої творчості проводиться шляхом реорганізації чи ліквідації за рішенням Засновника у Порядку встановлено Кабінетом Міністрів України або рішенням суду.
10.2. Ліквідація здійснюється  ліквідаційною комісією, яка утворюється за рішенням Засновника або іншим органом, визначеним законом.
10.3. Будинок  дитячої творчості вважаються таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@